ДОКУМЕНТИ И ФОРМУЛЯРИ

ДОКУМЕНТИ ЗА СТРОИТЕЛНИ И ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

Съгласуване на скица

Изтегли: Заявление №1

Издаване на становище за предоставяне на предварителни изходни данни за изработване на ПУП

Изтегли: Заявление №2

Издаване на становище за съгласуване на проект за ПУП

Изтегли: Заявление №3

Издаване на становище за предоставяне на изходни данни и условия за присъединяване към ВиК мрежите

Изтегли: Заявление №4

Издаване на становище за съгласуване на инвестиционен проект

Изтегли: Заявление №5

Издаване на становище за присъединен към В и К мрежата обект

Изтегли: Заявление №6

Издаване на становище за готовност на обект за въвеждане в експлоатация

Изтегли: Заявление №11

Сключване на договор за присъединяване към водоснабдителната и/или канализационната мрежи

Изтегли: Заявление №7

Изтегли: Типов договор №7-1

Сключване на договор за временно присъединяване към водоснабдителната мрежа

Изтегли: Заявление №7

Изтегли: Типов договор №7-2

Сключване на договор за предоставяне на услугите водоснабдяване, канализация и пречистване

Изтегли: Заявление №7

Изтегли: Типов договор №7-3

Изтегли: Екологичен паспорт

Заявление за осигуряване на условия за временно захранване на строеж /обект/ към водопроводната мрежа

Изтегли: Заявление №8

Заявление за осигуряване на условия за прекъсване на временно захранване на строеж /обект/ към водопроводната мрежа

Изтегли: Заявление №9

Заявление за осигуряване на условия за изграждане на постоянно захранване на строеж /обект/ към ВиК мрежата

Изтегли: Заявление №10

Заявление за спиране на водоподаването за имот /строеж/ по искане на частен инвеститор

Изтегли: Заявление №12

Loading