Канализационните системи представляват комплект от съоръжения, чието предназначение е да приемат отпадъчните, дъждовните и подземни води от населените места и да ги отведат извън техните предели до съответните приемници или пречиствателни станции, като обезпечат здравно – хигиенните условия на населението и осигурят условия за развитие на промишлените предприятия. Те имат важно значение както за благоустрояването на населените места като част от тяхната инфраструктура, така и за опазване на околната среда.

Дружеството експлоатира 131,378 кm канализационни колектори, 10,863 км канализационни тласкатели и 525,605 кm разпределителна канализационна мрежа.

Всички по-големи градове (с над 10 000 еквивалентни жители) са с относително изградени канализационни системи със различна степен на тяхната изграденост.

В пет от населените места има изградени пречиствателни станции, от които две са собственост на Дружеството:

ПСОВ гр. Стара Загора

В експлоатация от 2011. Собственост на Община Стара Загора, предадена с договор за експлоатация на “ВиК” ЕООД – Стара Загора за 10 години. Проектирана за 256 300 еквивалент жители и Q ор= 6827 m3/h, БПК натоварване от 13 841 kg/d и суспендирани вещества натоварване от 15 954 kg/d.

ПСОВ Стара Загора е проектирана за пречистване на отпадните води от града при смесена канализационна система. Имаме конвенционална технологична схема на пречистване, изградена от:

 1. Механично пречистване с груби и фини решетки и пясъкозадържател;
 2. Биологично пречистване на принципа на активната утайка с биобасейн с дънна аерация, вторични радиални утаители и помпена станция за рециркулация на активната утайка;
 3. Дезинфекция с хлориране, включваща контактен резервоар и хлораторна инсталация;
 4. Третиране на утайките в анаеробен изгнивател (метантанк) на предварително сгъстената излишна активна утайка;
 5. Обезводняване на анаеробно стабилизираните утайки на лентови филтърпреси;
 6. Когенерация за добиване на ел. енергия от биогаза.

ПСОВ гр. Раднево

В експлоатация от месец Септември 2017 година. Капацитетът /проектния/ на ПСОВ Раднево е Qср.ден= 6561 m3/d ; Qmax.h сухо = 404 m3/h, Qmax.h при дъжд = 808 m3/d и 18 346 еквивалент жители. Отпадъчните води към нея се препомпват с канална помпена станция.

Новата технологична схема на пречистване на ПСОВ Раднево включва:

 1. Механично пречистване с Сграда с комбинирани съоръжения за механично пречистване;
 2. Биологично пречистване чрез биобасейн с Нитрификационна зона (аерационна) и Денитрификационна зона (безкислородна) и вторични вертикални утаители;
 3. Дезинфекция с UV система за обеззаразяване на пречистените води и дебитомер на изход ПСОВ;
 4. Утайково стопанство, което включва: Аеробен стабилизатор, Първичен уплътнител, Вторичен уплътнител, Резервоар за стабилизирани утайки, шнекова филтър преса и Площадка за обезводнени утайки – аварийно изсушително поле и депо за утайки;

ПСОВ гр. Павел Баня

В експлоатация от 1987 г. с капацитет: Q ср.ден=18 1/s =1573 m3/d ; Qmах= 50 1/5s= 4335 m³/d. Двустъпално пречистване: механично – решетка и пясъкозадържател и биологично с биобасейн и утаители. Изградена е с цел пречистване на каналните води на новопостроения тогава “Балнеосанаториум”. Капацитетът й е съобразен за поемане и на каналните води на гр. Павел Баня. ПСОВ гр. Павел Баня е проектирана за 3 000 еквивалент жители. Предадена е безвъзмездно на “В и К” ЕООД – Ст. Загора и е негова собственост.

ПСОВ гр. Казанлък

В експлоатация от юли 2001 г. и реконструирана през 2015 г. Собственост е на Община Казанлък и предадена за експлоатация на “ВиК” ЕООД – Стара Загора със срок на договора до 2021 год. Капацитетът /проектния/ на ПСОВ Казанлък е Qср.ден = 29 960 m3/d ; Qmax.h сухо =1 924 m3/d, Qmax.h при дъжд = 2 698 m3/d и 80 000 еквивалент жители. Сега постъпващите за пречистване в ПСОВ отпадъчни води са около 300 l/s или 26 000 m3/d. ПСОВ пречиства отпадъчните води на гр. Казанлък и с. Овощник.

Реконструкцията и модернизация на съоръжения и сгради на ПСОВ Казанлък е по одобрена техонологичната схема.

Списък със съоръженията за пречистване на отпадъчната вода включва:

 1. Механично пречистване – Камера за задържане на тежки нефтопродукти, Преливник на входа, Камера за септични ями, Сграда Груби и Фини решетки и Аериран пясъкомаслозъдаржател, Дебитомер на входа и Първични радиални утаители – 3 бр.;
 2. Биологично пречистване – Биобасейн с предварителна денитрификация, дънна аерация и отстраняване на азот и фосфор – 2 секции, Вторични радиални утаители – 4 бр., Дебитомер на изхода и Помпена станция за рециркулираща и излишна активната утайка;
 3. Дезинфекция – хлориране, включваща Смесител за хлор, Контактен резервоар и Хлораторно;
 4. Утайково стопанство – ПС за първична утайка, Утайкоплътнител за излишна активна утайка, Утайкоплътнител за първична утайка, ПС при утайкоуплътнители, Метантанк I-ва степен, Метантанк II-ва степен, Обслужваща сграда при метантанкове + сгъстители за ИАУ, Силоз за изгнили утайки, Сграда обезводнителна инсталация с камерна филтърпреса, Газхолдер, Факел за газ, Сграда за оползотворяване на биогаз с СО генератори, ПС за калови води и хлорни утайки и изсушителни полета;

ПСОВ гр. Чирпан

Loading