ИЗБОР И ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВОДОМЕРИТЕ

Маркировка върху циферблата на водомерите, валидна до 30 октомври 2016г.

Маркировка върху циферблата на водомерите, валидна след 30 октомври 2016г.

Във връзка със зачестили запитвания относно правилния избор на водомери за битова или търговска употреба, бихме желали да Ви информираме следното:

Съществените изисквания към водомерите, използвани за битова, търговска употреба и за употреба в леката промишленост, които се пускат на пазара или в действие се определят съгласно изискванията на „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средствата за измерване“/ДВ бр.80 от 2006/

Техническите и метрологични изисквания към средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол / последващи проверки/, в това число и водомери, и тяхното използване по предназначение се регламентират с „Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол“ /ДВ бр.89 от 2003/

В приложение №20 на Наредбата е представена класификация на класовете на точност на водомерите съответно за топла и студена вода. Класът на точност се определя в зависимост от стойностите на минималния разход на водомера и преходния разход – клас А, клас В и клас С. Като клас А е с най-ниска точност на измерване и съответно най-големи грешки при измерването, докато клас С е с най-висока точност на измерване. Означенията „Н“ и „V“ върху водомера определят за какъв монтаж е подходящ – съответно за хоризонтален и/или вертикален.

Водомер с означения „В-Н“ и „В-V“ върху него показва, че е подходящ за хоризонтален и вертикален монтаж и е с клас на точност „В“ при двата вида монтаж

Водомер с означения: „B-H“ и „A-V“ върху него показва, че е подходящ за хоризонтален и вертикален монтаж и е с клас на точност при хоризонтален монтаж „B”, а при вертикален “А”. Тоест, ако бъде монтиран вертикално, ще измерва с по-големи грешки.

Възможно е да срещнете и друг начин за означаване на класа на точност на водомера, който е според директивата за измервателните уреди (Measurement Instrument Directive – MID 2004/22/ЕО), латинските букви за начина на монтаж се запазват същите:

H-хоризонтален монтаж

V-вертикален монтаж, като класовете на точност се заменят с измервателен обхват “R=стойност”.

Стойностите след знака за равенство могат да варират от 10 до 800. Ако видите следните надписи върху циферблата на водомера: „HR=100“ и „VR=50“ това означава, че водомера може да бъде монтиран хоризонтално и вертикално, като измервателния обхват при хоризонтален монтаж, ще бъде „100” (съответстващ на клас на точност B), а при вертикален “50” (съответстващ на клас на точност A).

Във връзка със зачестилите случаи на спорове с наши клиенти за големи разлики между общия и индивидуалните водомери на сгради етажна собственост, дружеството ни реши, да извърши проверки на част от тях, без това да влиза в нашите задължения.

След обобщаване на резултатите се установи, че разликите между отчетите по общ и индивидуални водомери са над 25-30 %. Това се дължи на факта, че слабите течове на тоалетни казанчета, смесителни батерии и други може да не се обхващат от апартаментните водомери с нисък клас на точност, но тези слаби течове, прибавени към общия моментен разход на вода се отчитат от главния водомер. Така само от разликата на точността на апартаментните водомери се натрупва разлика на общия водомер. Именно поради тази причина „ВиК” ЕООД Стара Загора реши, с цел избягване на натрупване на подобни разлики дължащи се на точността на измервателните устройства, да въведем изискване към всички ново монтирани водомери за минимален клас на точност “В” (според Наредбата) или аналогичен “R≥63”.

Тоест, когато водомера е за хоризонтален монтаж да има следното означение: „BH” или „HR=63” (минимум). Когато водомера е за вертикален монтаж да има следното означение: „BV” или “VR=63” (минимум).

„ВиК” ЕООД – Стара Загора призовава своите клиенти, независимо от кой производител ще закупуват своите водомери, да се съобразяват с горепосочените технически изисквания.

Loading