Екология

Ще успеем ли заедно да опазим водата без която не можем?

kragovrat

Водата покрива повече от 70 % от повърхността на Земята, но само 2,5% са от нея е прясна, а по – малко от 1 % от ресурсите прясна вода е достъпен за консумация от хората.

Всички живи същества се нуждаят от вода. Водата всъщност е много неща — жизнена потребност, дом, местен и глобален ресурс, транспортен коридор и регулатор на климата. През последните два века тя се превърна и в края на пътя за много замърсители, изпускани в природата. За да можем и в бъдеще да имаме достъп до чиста вода и да се ползваме от ресурсите на морета, океани и реки, е необходимо да променим из основи начина, по който използваме и опазваме водите. Всеки един от нас чрез ежедневни малки крачки може да допринесе за опазването на водата.

Ние като дружество се стремим да извършваме дейностите си екологосъобразно и в съответствие с нормативните изисквания. Изчерпването на водата от естествените ѝ източници е свързано с промяна на природните условия – изправят се речните корита, прокопават се канали, изграждат се язовирни стени. Водите, добити от подземни водоизточници, често се транспортират на стотици километри, за да бъдат доставени до потребителите, а това е свързано с изграждане на необходимата инфраструктура.

Водата след нейното използване често е носител на замърсители от нашето ежедневие – химични вещества от почистващи препарати, пластмасови микрочастици, мазнини използвани в готвенето и др. Някои от тези замърсители не могат да бъдат отстранени напълно при пречистването на отпадъчните води и попадат отново във водоемите.

Огромна роля за опазване на доброто химично състояние на водата има и селското стопанство. Апелираме земеделските производители да подхождат с отговорност при използването на органични или минерални торове. Прекомерната или неправилната им употреба допринася излишъка от азот да бъде отнесен в близките водни течения или подземните води, а нитратите са траен замърсител, който прави водата негодна за питейно – битови цели.

Нека се стремим да опазим водата – благословия без която не можем!

Ежегодно се извършва проверка и заверяване на актуализирана екологична декларация от акредитиран проверяващ по околна среда, с която публично се докладва информация по дейността на дружеството и въпросите на околната среда.

click_blue Оценка на риска за безопастност при доставка на питейна вода – резюме

click_blue Екологична декларация на ВиК Стара Загора

Декларация на ръководството за политика на управление и Цели по качеството

Loading