Ние от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Стара Загора, имайки честта да сме в пряк досег с ежедневието на хората, се стремим да предлагаме услуги с високо качество, в съответствие с нормативните изисквания и удовлетворяващи заинтересованите страни. Не на последно място изразяваме воля за намаляване отрицателното въздействие върху околната среда и допринасяне за опазване на водата като жизненоважен природен ресурс.

В дружеството е разработена, внедрена и се прилага Интегрирана система за управление на качеството, здравето и безопасността на работа и управление по отношение на околната среда с обхват: „Доставяне на питейна вода; отвеждане и пречистване на отпадъчни води; проектиране, изграждане, експлоатация и поддръжка на водоснабдителни и канализационни мрежи, и строително-монтажни и строително-ремонтни дейности“.

Прилагането на мислене, основано на риска е основен инструмент за постигане и поддържане на ефективна ИСУ. Висшето ръководство ефективно планира и изпълнява различни действия за справяне с рисковете и използване на възможностите за максимализиране на резултатите, постигане на поставените цели и предотвратяване на негативните ефекти върху своите продукти, услуги и ИСУ.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Стара Загора е сертифицирано по международни стандарти за управление:
• БДС EN ISO 9001:2015 – Системи за управление на качеството. Изисквания.
• БДС EN ISO 14001:2015 – Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания с указания за прилагане;
• БДС ISO 45001:2018 – Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за прилагане.

Всяка година Дружеството преминава успешно външни одити от акредитиран орган по Сертификация на системи за управление съгласно посочените стандарти, който следи за спазването, ангажираността и компетентността, с която се работи.

Висшето ръководство на “Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Стара Загора изразява своя ангажимент по насърчаване непрекъснатото подобряване на екологичните резултати, както и минимизиране влиянието на дейностите на дружеството върху околната среда, като осигурява условия и ресурси за внедряване и поддържане на система за управление на околната среда на база БДС EN ISO 14001:2015 и доброволно присъединяване към Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS).

През месец септември 2020г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора получи удостоверение № BG – 000021 от Министерство на околната среда и водите за регистрация по Схемата на Европейската общност за управление по околна среда и одит (EMAS) на обект „Водоснабдителна система на област Стара Загора“, с обхват на дейност: „Събиране, пречистване и доставяне на води“.

Loading