СГРАДНИ КАНАЛИЗАЦИОННИ ОТКЛОНЕНИЯ

УКАЗАНИЯ ОТНОСНО ПОДДРЪЖКАТА И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ МРЕЖИ ПРЕДАДЕНИ НА ДРУЖЕСТВОТО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Съгласно Наредба № 4 от 14 септември 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи чл.7 ал.3 – канализационните отклонения са част от общите мрежи на канализационните системи и се поддържат от операторите.

Според чл. 25. от Наредбата (1) Канализационно отклонение е частта от уличния канал или колектор до ревизионната шахта (собственост на потребителите), която:

1 – При застрояване на отделни урегулирани поземлени имоти е на разстояние най-малко 2 m от уличната регулационна линия или се намира в самата сграда, когато сградата е на разстояние до 5 m от уличната регулационна линия;

когато сградата е на разстояние над 5 m – поддържаме от уличната канализация до сградна ревизионна шахта, намираща се на 2 м от уличната регулационна линия.

chert-kanal-otkl

когато сградата е на разстояние до 5 m – поддържаме от уличната канализация до сградна ревизионна шахта, намираща се в сградата.

chert-kanal-otkl2

2 – При комплексно застрояване е разположена непосредствено след излизането на канализацията от сградата.

Не поддържаме тази част от канализацията, която е връзка между РШ и сградата. Дворните РШ също са собственост на потребителите.

chert-kanal-otkl3

Loading