ОТЧИТАНЕ НА ВОДОМЕРИТЕ

Водомерите се отчитат от служители на нашето дружество – Инкасатори . click_blue Наредба №4 от 14.09.2004 г. „За условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи“, разрешава период на отчитане на 3 месеца, но за улеснение на нашите абонати водомерите се отчитат всеки месец. Срещу цифрата на отчетеното показание изискваме подпис на клиента и по този начин го информираме за направения от него разход. Изготвя се ежемесечен График за работа на нашите инкасатори .

Радио-модулните водомери се отчитат дистанционно, като на всеки 6 месеца се извършва визуален отчет от нашите инкасатори.

При всички жилища тип комунален (блокове, кооперации) водомерите са монтирани на недостъпни за пряк достъп помещения – бани, тоалетни или кухни. Изпълнението на служебните задължения по отношение на отчитане на водомерите е свързано с посещаването на домовете на гражданите. Всеки абонат, откривайки партида за апартаментните водомери, поема и задължението да осигурява на легитимираните от нашето дружество длъжностни лица свободен достъп за отчитане, проверка и евентуално прекъсване на водоподаването. При невъзможност да се осигури достъп за отчет на индивидуалните водомери в апартаменти или други имоти, може да уговорите с нашите служители удобен за двете страни ден и час за отчитане.

При невъзможност да се изпълнят горните условия се начислява служебна консумация (освен при изрично заявление за отсъствие на абоната).

Възможностите за отчитане на водомерите при етажна собственост са следните:

Служител на нашето дружество отчита общия и индивидуалните водомери, като разликата, оставаща на общия водомер, се разпределя пропорционално на индивидуалната консумация.
Служител на нашето дружество отчита общия и индивидуалните водомери, като разликата, оставаща на общия водомер, се разпределя по приет от общото събрание на блока или кооперацията начин, след представяне на Протокол от общото събрание.

Внимание клиенти!

ВиК – Стара Загора Ви предупреждава за лица с измамни намерения, които се представят като инкасатори събиращи пари. Инкасаторите на „В и К” ЕООД в градовете не събират пари на ръка. Задълженията се събират ЕДИНСТВЕНО в касовите салони на Дружеството, като срещу това се получава квитанция и касова бележка или по останалите упоменати възможности за плащане.

Молим, гражданите в случай, че им бъдат поискани пари на ръка, да се обръщат към съответните органи.

Loading