Съгласно дружествения договор ВиК операторът е регистриран по Търговския закон като: “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. СТАРА ЗАГОРА, със седалище: гр. Стара Загора и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул.” Христо Ботев” № 62.
Дружеството е регистрирано като ЕООД по фирмено дело №4492/1991г. том ІІ регистър 1 партида 29 стр. 58 с решение №4486/1991г. на Старозагорски окръжен съд.
Предмет на дейност: водоснабдяване, канализация, пречистване на битови и отпадни води, услуги на граждани и фирми, търговска дейност, проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление и контрол при изграждане на водоснабдителни, канализационни и пречиствателни системи.
Фирмата е регистрирана в Търговския регистър с ЕИК 833066300
Структура на собствеността: “ВиК” ЕООД – Стара Загора е със 100% държавна собственост.

Водоснабдяване и канализация ЕООД град Стара Загора осигурява питейно водоснабдяване, отвеждането и пречистването на отпадъчни води на селищата в Старозагорска област. Дружеството поддържа и експлоатира водоснабдителните системи на 202 населени места с население 370 962 жители /99.65% от населението/.
Производствените процеси в основните му дейности са в значителна степен автоматизирани чрез внедрена телесигнализация и диспечеризация. При подмяна на външни водопроводи и реконструкцията на вътрешните водопроводни мрежи успешно се влагат тръби от полиетилен висока плътност и стъклопласт.

Дружеството подава вода на 5 780 промишлени и обществени абонати и 185 000 абоната от населението.

Освен основната си дейност дружеството извършва:
– полагане на тръбопроводи ПЕВП и GRP – тръби
– профилактика на канализации с каналочистачна техника
– обследване на тръбопроводи с видеокамера и откриване на скрити течове със специализирана лаборатория
– пълна инженерингова дейност на високо професионално ниво

Дружеството разполага с:
– лаборатория за химичен анализ на водата
– съвременна техника и механизация

“В и К” ЕООД – Стара Загора експлоатира:
• Водоизточници – 453 броя
• Водоеми – 251 броя
• Помпени станции – 270 с инсталирана мощност – 17 761 квч
• Работни помпени агрегати – 484 бр.
• Резервни помпени агрегати – 224 бр.
• Собствени трансформатори – 88 бр.
• Хидрофори за жилищни блокове – 108 бр.
• Водопроводни мрежи, с обща дължина 3 573 километра, в това число вътрешна водопроводна мрежа – 2 643 км.

От 2014 г. Дружеството има регистрация в Камарата на строителите за извършване на строителна дейност на обекти І-ІV-та група и обекти V-та група.

Loading