НОРМАТИВНА БАЗА

Договор за доставка на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

Общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите

Закон за водите

click_blue Закон за измерванията

Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги

Закон за устройство на територията

click_blue Закон за достъп до обществена информация

click_blue Закон за защита на личните данни

click_blue Закон за изменение и допълнение на закона за обществените поръчки

click_blue Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги

click_blue Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните и канализационните услуги

click_blue Наредба №1 от 10 октомври 2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води

click_blue Наредба №1 от 11 април 2011 г. за мониторинг на водите

click_blue Наредба №2 от 22 март 2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителните системи

click_blue Наредба №2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници

click_blue Наредба №2 от 8 юни 2011 Г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване

click_blue Наредба №3 от 16 октомври 2000г. за условията и реда за проучванее, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди

Наредба №4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и ползване на водоснабдителните и канализационни системи

click_blue Наредба №4 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации

click_blue Наредба №6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти

Наредба №7 за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места

click_blue Наредба №8 от 28 юли 1999г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места

click_blue Наредба №9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

click_blue Наредба №12 от 18.06.2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване

click_blue Наредба № РД-02-20-1 от 5 март 2020 г. за условията и реда за определяне на размерите и разположението на сервитутните ивици и на специалния режим за упражняване на сервитутите на водоснабдителните и канализационните проводи (мрежи) и съоръжения извън населените места и селищните образувания

click_blue Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол

Loading