“Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Стара Загора е дружество регистрирано в Старозагорски окръжен съд по фирмено дело № 4492/1991 и вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 833066300  със седалище гр. Стара Загора 6000, ул. Христо Ботев № 62. Едноличен собственик на капитала е (Български ВИК Холдинг ЕАД) Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България. 

 Дружеството е с предмет на дейност водоснабдяване и канализация, пречистване на битови и отпадни водихидроенергетика, поддържане и използване на водно стопански системи или отделни водохранилища, проучване и проектиране в сферата на водоснабдяването и канализацията. Дейността на Дружеството се осъществява в съответствие с изискванията на Закона за водите. 

Притежава разрешителни за водоползване за питейно и  битово  водоснабдяване на общините: Стара Загора, Опан, Казанлък, Павел Баня, Мъглиж, Гурково, Николаево, Чирпан, Братя Даскалови, Раднево, Гълъбово издадени от Министерството на околната среда и водите.   

 

 Дружеството се представлява и управлява от инж. Радостин Миланов  

Заместник Управител / Главен инж. Николай Калудов 

Централно Управление

Направление проекти: инж. Пеньо Пейков 

Направление Водомерно стопанство и ПСД: Нивелин Николов 

Направление Финансово административна дейност: Снежана Борисова 

Финансово счетоводен: Стефка Иванова

отдел Водоснабдяване: инж. Севдалина Драгова

отдел Канализация и пречистване: инж. Татяна Манчева  

отдел Енергомеханичен: инж. Александър Огнянов

отдел ГИС: инж. Момчил Тодоров

отдел Технически: инж. Жаклина Смилянова 

отдел Капитално сроителство: инж. Виктор Вичев

отдел Сигурност: Митко Николов

отдел Реализация: Божидар Ширяков

отдел  Водомерно Стопанство: Миглена Желязкова

отдел Правни и Обществени поръчки:  Мария Захариева 

отдел  Вътрешен одит: Калина Радева 

отдел Информационни технологии: Златко Стамов

Ръководители на експлатационните райони

Район ПСД: Нивелин Николов

Район Стара Загора: инж. Петко Чернев

Район Добив: инж. Милко Димитров

Район Казанлък: инж. Станислав Христов

Район Чирпан: инж. Росен Паскалев

Район Раднево: Митко Димитров

Ръководители ПСОВ

ПСОВ Стара Загора: инж. Стойчо Ангелов

ПСОВ Казанлък (Овощник): инж. Марияна Гочева 

ПСОВ Раднево: инж. Красимир Георгиев

ПСОВ Павел Баня: Ивелина Василева

ПСОВ Чирпан: инж. Деян Христов