ЗАКУПУВАНЕ И МОНТАЖ НА ВОДОМЕРИ

Покупка на нов водомер

Новият водомер трябва да има оловна пломба или стикер, залепен за корпуса му. На оловната пломба е отбелязана годината на последната метрологична проверка, а на стикера – годината, през която трябва да се направи следващата проверка за точност. При закупуване на водомера да се съблюдава позволява ли се вертикален монтаж. Същото е обозначено на скалата с букви: А – V (клас на точност А при вертикален монтаж V), B – H (клас на точност B при хоризонтален монтаж H). По – високият клас на точност е клас В. При водомери, на които няма символи А-V, не могат да бъдат монтирани вертикално.

Изисквания за монтаж на водомерите

Водомерите се монтират на отклоненията на водопроводната инсталация, захранваща имота с вода, по посока на водния поток, при спазване на правилата на производителя. Основно изискване, което трябва да се спазва е водомерът да се монтира в хоризонтално положение, което осигурява максимална точност на отчитане. При жилищни блокове се изисква всички апартаментни водомери да бъдат монтирани еднотипно за цялата сграда. Водомерите се монтират на достъпно и светло място, за да може да се извършват отчети на показанията и при нужда безпроблемен монтаж и демонтаж на самия водомер. През тях трябва да преминава водата към всички водочерпни устройства (кранове на чешми, бойлери, перални, съдомиялни машини, тоалетни казанчета и пр.).

ЦЕНИ ЗА РЕМОНТ И ПОДМЯНА НА ВОДОМЕРИ