ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Добре дошли в интернет страницата на ВиК ЕООД – Стара Загора.

Настоящите Общи условия за ползване, както и съответните относими закони, регламентират достъпа до и ползването на интернет страницата на ВиК ЕООД – Стара Загора. Моля да се запознаете внимателно с тях, тъй като с посещаването и/или ползването на страницата Вие ги приемате и се съгласявате да ги спазвате.

Общите условия за ползване на интернет страницата на ВиК ЕООД – Стара Загора се отнасят само за настоящата интернет страница. Тя може да съдържа връзки към други интернет страници, в които може да има условия, различни от настоящите. В случай, че посещавате тези странци Ви молим да се запознаете с техните условия, тъй като последните могат да се различават от настоящите.

Много от елементите на интернет страницата на ВиК ЕООД – Стара Загора (например: търговски марки, търговски наименования, лого, снимки, видео, текстове, графичен дизайн и др.) са защитени от националните, европейските и международните закони, уреждащи авторските и други права на интелектуална собственост. Защитата на тези права налага спазването на предвидените в посочените закони, както и изложените по-долу, ограничения.

Ограничения

Интернет страницата на ВиК ЕООД – Стара Загора и съдържанието й могат да бъдат ползвани единствено за лични информационни цели при спазване на всички авторски и други права на интелектуална собственост.

Интернет страницата и съдържанието й (в цялост или отделни нейни части) не могат да бъдат копирани, възпроизвеждани (чрез разпечатване, запазване върху носител или по друг начин), разпространявани, излъчвани, променяни по какъвто и да е начин, и/или да бъдат ползвани за търговски цели.

В интернет страницата на ВиК ЕООД – Стара Загора може да има връзки към външни страници. Те са поставени единствено за Ваше улеснение и ВиК ЕООД – Стара Загора не носи отговорност както за услугите, предоставени чрез тях, така и за тяхното съдържание.

Интернет страницата на ВиК ЕООД – Стара Загора съдържа материали, собственост на дружеството ни. Вие нямате право да премахвате предупредителните указания за авторско право, търговските марки или друга интелектуална собственост, съдържащи се в оригиналните материали.

Лична отговорност

Потребителското име (електронен адрес) и паролата, които получавате за достъп до определени услуги, предоставяни чрез интернет страницата на ВиК ЕООД – Стара Загора са конфиденциални и не бива да бъдат разкривани или споделяни с трети лица, нито ползвани по друг начин за цели, за които това не е разрешено. Вие носите пълна отговорност за поддържане на конфиденциалността на потребителското име (електронен адрес) и паролата, както и за всички дейности, които се извършват при използване на Вашето потребителско име (електронен адрес) и парола.

Политика за защита на личните данни

ИНФОРМАЦИЯ по чл. 13 от ОРЗД за клиенти (абонати)

От 25-ти май 2018 година във всички държави членки на Европейския съюз, включително и в Република България, започва да се прилага пряко т.нар. Общ регламент за защита на личните данни /ОРЗД/, чието пълно наименование е Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

I. С оглед постигане на добросъвестно и прозрачно обработване на личните Ви данни от страна на ВиК – Стара Загора (Дружеството), МОЛЯ ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ПРАВАТА СИ съгласно чл. 13 от Общия регламент за защита на данните, а именно:

1.При Ваше искане Вие имате право да получите личните данни, които Ви засягат и с които Дружеството разполага за Вас в качеството му на администратор на лични данни, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
2. Вие имате право да изискате от ВиК Стара Загора да прехвърли тези данни директно на друг администратор без възпрепятстване от наша страна;
3. При промяна на дадени обстоятелства във Ваши лични данни, Вие имате право да изискате от нас тези данни да бъдат коригирани, както и правото да изискате изтриване на част или всички лични данни, които сте предоставили на ВиК Стара Загора и които то обработва, при положение че спрямо ВиК Стара Загора не се прилага законово задължение за обработването, вкл. и съхранението на тези данни. Такова задължение се прилага винаги, докато трае договорното Ви правоотношение с ВиК Стара Загора, тъй като обработването на лични данни е нужно за изпълнение на задълженията на ВиК Стара Загора като доставчик на услугите по водоснабдяване и канализация;
4. Вие имате право на възражение срещу обработването на Ваши лични данни, когато считате, че същите не се обработват по законосъобразен начин;
5. При спор с дружеството Вие имате право на жалба до Комисия за защита на личните данни, когато се касае за законосъобразността на дейностите по обработване на Вашите лични данни.

Правата по предходните точки можете да упражните чрез подаване на заявление до централата на Дружеството в гр. Стара Загора, п.к. 6000, ул. „Христо Ботев“ №62.

II. Наред с горното, имайте предвид, че данните Ви ще бъдат обработвани и съхранявани от Дружеството единствено за целите на изпълнение на договорните отношения между Вас и ВиК Стара Загора. Срокът, в който Дружеството е задължено по закон да обработва личните Ви данни, законът посочва на:

а) за счетоводни документи – 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;

б) за всички останали документи, включително записи в електронни системи и хартиени архиви – до 10 години, считано от заличаването Ви като потребител на услугите на дружеството, респ. от смяната на партидата на стария собственик, респ. от изплащането на задълженията на лицето или погасяването им по давност (ако са останали дължими суми).

III. Уведомяваме Ви, че ВиК Стара Загора се отнася сериозно към сигурността на Вашите лични данни. Прилагаме подходящото ниво на защита и за тази цел сме разработили разумни физически, електронни и документални процедури, за да пазим данните, които събираме от случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, непозволено разкриване или достъп до предадени, съхранявани или обработвани по друг начин лични данни. Нашите политики и процедури за информационна сигурност са тясно свързани с широко приетите международни стандарти и редовно се преразглеждат и обновяват така, както е необходимо, за да отговарят на нашите служебни нужди, промените в технологиите и нормативните изисквания. Достъп до Вашите лични данни се разрешава единствено на тези служители, доставчици на услуги на ВиК Стара Загора на принципа на необходимост от информация за служебни цели или които се нуждаят от нея за изпълнение на своите служебни или договорни задължения.

IV. Моля имайте предвид и това, че ВиК Стара Загора предава Вашите лични данни единствено на следните категории лица:

1.На компетентните държавни и общински органи за целите на данъчния контрол;
2. На банки и небанкови финансови институции, с които Дружеството има сключен договор за услуги за извършване на плащане, включително и приемане на плащане в брой, на дължими суми за ВиК услуги,
3. Специализирани дружества, които извършват техническа поддръжка на софтуерните продукти, с които оперира Дружеството, за целите на извършване на самата техническа поддръжка – същите имат единствено достъп до Вашите данни, доколкото имат достъп до самия системен продукт, който се осъществява под наблюдението на служител на дружеството с цел максимална защита на данните Ви.

V. Моля имайте предвид и че ВиК Стара Загора разполага с длъжностното лице по защита на данните. Можете да се обърнете към него по всички въпроси, касаещи настоящата информация, както и ако желаете да упражните което и да било от законовите си права, изброени по-горе. Неговите контакти са:

Пощенски адрес: гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев“ №62

E-mail: dpo@wik-stz.com

Служебен телефон: +359(0)42 988 900

Работа с интернет страницата

Достъпът до интернет страницата на ВиК Стара Загора се осъществява по два начина: чрез регистрация – регистрирани потребители са потребителите, които се регистрират чрез въвеждане на имена, електронен адрес, парола, абонатен номер (или абонатни номера), телефон за връзка и при необходимост – друга информация; без регистрация – нерегистрирани потребители, които посещават страницата ни без да извършват регистрация.

Всеки, който използва интернет страницата на ВиК Стара Загора получава актуална информация за структурата, целите и дейността ни

С цел да Ви бъдем максимално полезни, a общуването с нас – приятно за всички, при ползване на интернет страницата на ВиК Стара Загора, Вие се задължавате да спазвате следните изисквания:

-Да изпращате съобщения, изписани на български език с използване на кирилица.

-Да не изпращате търговски съобщения, рекламни текстове и/или изображения, линкове към други сайтове и пр.

-Да не изпращате нецензурни, клеветнически, заплашителни или други текстове и/или изображения, накърняващи честта и достойнството на други потребители, служители на ВиК Стара Загора или доброто име на дружеството ни.

В случаи на установени неправомерни действия при използване на интернет страницата на ВиК Стара Загора, при поискване от компетентните органи на Република България, ние имаме право и задължение да предоставим на компетентните органи цялата налична информация за действията и самоличността на потребителя.