Структурно звено към В и К ЕООД – Стара Загора, състоящо се от две направления „Питейни води” и „Отпадъчни води”.


Ръководител лаборатория – Диана Кирилова Славова


Лабораторията е акредитирана по стандарти БДС EN ISO/IEC 17025:2018 считано от 30.06.2016г.

Заповед за акредитация на лабораторията

Сертификат за акредитация

Ценоразпис на извършваните услуги от изпитвателна лаборатория „Води“

Показатели за качеството на водата

Показатели за качеството на водата – Стара Загора

Показатели за качеството на водата – Казанлък

Показатели за качеството на водата – Чирпан

Показатели за качеството на водата – Раднево

Необходими документи за нуждите на клиентите на Изпитвателна лаборатория „ВОДИ“

Декларация на ръководството за политика на управление

Заявка за извършване на изпитвания

Анкетен лист за оценка на извършените услуги

Процедура по обработка на постъпили жалби към лабораторията

Формуляр за подаване на жалба

Loading