Структурно звено към В и К ЕООД – Стара Загора, състоящо се от две направления  „Питейни води” и „Отпадъчни води”.

   Показатели за качеството на водата

   Показатели за качеството на водата – Стара Загора

   Показатели за качеството на водата – Казанлък

   Показатели за качеството на водата – Чирпан

   Показатели за качеството на водата – Раднево

   Показатели обща твърдост на питейната вода

 

 Лабораторията е акредитирана по стандарти БДС EN ISO/IEC 17025:2018 считано от                                 30.06.2016г.

 Заповед за акредитация на лабораторията

Сертификат за акредитация

 

 Списък  на продукти и показатели в обхват на акредитацията

 Списък на използваните методи за изпитване и вземане на проби 

 Управление на гъвкав обхват

 

 В рамките на своята компетентност Лабораторията извършва пробовземане и анализ на питейни, подземни и отпадъчни води.
Изпитвателна лаборатория е структурирана в две звена – сектор „Питейни води“ и сектор „Отпадъчни води“:

Сектор „Питейни води“ извършва пробовземане, химичен и микробиологичен анализ на питейни и подземни води за:

  • наблюдение и контрол на качеството на питейната вода, доставяна от Дружеството, съгласно изискванията на Наредба № 9/16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели;
  • мониторинг и проучване на водоизточниците, експлоатирани от „В и К“ ЕООД – гр. Стара Загора;
  • лабораторен контрол на качеството на водата след отстраняване на аварии и приключване на ремонти на водоснабдителната система.

Сектор „Отпадъчни води“ извършва пробовземане и химичен анализ на отпадъчни води за:

  • наблюдение и контрол на качеството на отпадъчните води, съгласно индивидуалните разрешителни за заустване на всички Пречиствателни станции за отпадъчни води, експлоатирани от „В и К“ ЕООД гр.Стара Загора;
  • мониторинг на производствени отпадъчни води, зауствани в градската канализация и в селищните пречиствателни станции, съгласно Наредба № 7/14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места

Освен лабораторни дейности, извършвани в услуга на „В и К“ ЕООД – гр. Стара Загора, Изпитвателна лаборатория извършва и лабораторни услуги по заявка на клиенти срещу заплащане, съгласно приложения Ценоразпис.

 Необходими документи за нуждите на клиентите на   Изпитвателна лаборатория „ВОДИ“

   Декларация на ръководството за политика на управление

  Заявка за извършване на лабораторни услуги 

  Анкетен лист за оценка на извършените услуги

  Процедура по обработка на постъпили жалби към лабораторията

  Формуляр за подаване на жалба

   Ценоразпис на извършваните услуги от изпитвателна лаборатория „Води“