ВОДОМЕРИ ВИДОВЕ УСТРОЙСТВО

Водомерът е уред, с който се измерва преминало водното количество. Съществуват няколко типа водомери: Обемни, скоростни, парциални и други. За сградни водопроводни инсталации се използват едноструйни и/или многоструйни, които от своя страна се делят на сух и мокър тип.

При водомер „мокър тип“ предавателния и броителния механизъм са потопени във вода под напор и затова той е покрит с дебело стъкло.

При водомер „сух тип“ само предавателния механизъм е под вода, а броителния механизъм е в сухата част на корпуса на водомера.

Отчитане на изразходваната вода

Изразходваната вода се отчита по водомера на водопроводното отклонение.

При сградите етажна собственост изразходваната вода се отчита по общия водомер на водопроводното отклонение и се разпределя между потребители в сграда – етажна собственост въз основа на отчетите по индивидуалните им водомери.

Общ водомер – Доставката, монтажът, проверката, поддържането и ремонтът на общите водомери са задължение на ВиК Оператора.
В случаите, когато потребителите по определени причини искат метрологична проверка на общия водомер, преди да е изтекъл срока на същата – то те заплащат всички разходи по неговия демонтаж, монтаж и проверка.

Индивидуални /контролни/ водомери – Доставката, монтажът, проверката, поддържането и ремонтът на индивидуалните водомери са задължение на потребителите.
Всички използвани водомери трябва да бъдат тип, одобрен от Държавната агенция по метрология и технически надзор ( ДАМТН ) и да отговарят на изискванията на Закона за измерванията ( ЗИ ), на Наредбата на МС за „Средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол” по чл. 28 от ЗИ и Заповед № А – 616 / 11.09.2018 г. на Председателя на ДАМТН.

С Наредба № 4 / 17.06.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации от 29.09.2005 г., чл. 30, ал. 2 влезе в сила изискването общите и индивидуални водомери за студена и гореща вода за питейно-битови нужди за нови жилищни сгради да се отчитат дистанционно.

radio_vodomer
radio_vodomer_2

Необходимо е тези водомери да бъдат включени в система за дистанционно отчитане за цялата сграда, като това е предварително заложено в инвестиционните проекти по част ВиК, към документацията на обектите. Посочените проекти следва да се съгласуват във ВиК ЕООД – Стара Загора. Изпълнението на системите за дистанционно отчитане е задължение на инвеститорите на сградите и включва монтиране на посочените в одобрения проект водомери, тяхното комплектоване с необходимите устройства, монтиране на етажни и общи концентратори и др. За приемането на строителните обекти с Акт № 16 е нужно системите за дистанционно отчитане на водомерите да са изпълнени съгласно изискванията, което ще гарантира нормалната им експлоатация.

За проектантите, изготвящи инвестиционни проекти за сгради по част ВиК, при необходимост ВиК ЕООД – Стара Загора дава съответните насоки за точния избор на системата за дистанционно отчитане, която ще се експлоатира.

За контакти при монтаж на водомери с дистанционно отчитане, моля обръщайте се към отдел Водомерно стопанство на тел: 0889/428 554

Loading