Повторно провеждане на търг за продажба на ДМА

5 януари 2022, Коментари Коментарите са изключени за Повторно провеждане на търг за продажба на ДМА

tyrgСъс заповед №3-14 от 05.01.2022 г. на управителя на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД е открито повторно ПРОВЕЖДАНЕ НА търг с тайно наддаване за продажба на ДМА, собственост на Дружеството, по реда на чл.29 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, както следва:  

 1. Обособена позиция 1:

1.1 Багер товарач Hidromec HMK 102B/Турция 2012 г., с рег. № СТ07783, № на рама HMK102BTC35A20794. Двигател 99.8 к.с., автоматична скоростна кутия, задвижване на всички колела. Обем на кофата 1.1 м3, товароподемност на товарач до 3992 кг. Отработени мото часове към датата на провеждане на търга:9600

 1. Обособена позиция 2:

1.2 Багер товарач Hidromec HMK 102B/Турция 2012 г., с рег. № СТ07781, № на рама HMK102BTН35A20792. Двигател 99.8 к.с., автоматична скоростна кутия, задвижване на всички колела. Обем на кофата 1.1 м3, товароподемност на товарач до 3992 кг. Отработени мото часове към датата на провеждане на търга:7590

 1. Специални изисквания към участниците: до участие в търга се допуска всяко физическо или юридическо лице, отговарящо на изискванията на настоящата процедура, както и относимите нормативни изисквания.
 2. Начална тръжна цена:
 3. Началната тръжна цена за обособена позиция 1 – 50 040 лв. без вкл. ДДС;
 4. Началната тръжна цена за обособена позиция 2 – 50 040 лв. без вкл. ДДС;

ДДС се начислява върху достигнатата на търга цена при спазване на разпоредбите на Закона за данък добавена стойност /ЗДДС/ и Правилника за прилагане на ЗЗДС. Всяко ценово предложение не може да бъде по – малко от обявената тръжна цена. Наддавателната стъпка е в размер на 2 % от обявената тръжна цена /1000.80 лв./.

Разходите по прехвърляне на собствеността са за сметка на купувача.

При предложена еднаква най – висока цена от повече участници, търгът продължава между тях с явно наддаване, като наддаването започва от предложената цена и определената стъпка на наддаване.

Начин и срок на плащане на цената

Цената по сделката е достигнатата на търга цена и начисления върху нея ДДС, съгласно ЗДДС.

Кандидатът/ите спечелил/и търга, внася/т достигнатата на търга цена и начисления върху нея ДДС, в 14 дневен срок от датата на влизане в сила на Заповедта на Управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, с която се определя лицето спечелило търга, в лева по сметка на Дружеството, при банка:

Централна кооперативна банка – клон Стара Загора

IBAN: BG45 CECB 9790 1037 2874 00

BIC: CECBBGSF

Титуляр: „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора

 • Размер на депозита за участие:

Размерът на депозита за участие е 10 % от обявената начална тръжна цена /5 004 лв./. За депозит се приема сумата преведена по банков път по сметка на Дружеството, а именно: IBAN: BG45 CECB 9790 1037 2874 00, BIC: CECBBGSF, в Централна кооперативна банка – клон Стара Загора.

 1. Ред за получаване на тръжната документация:

Тръжната документация може да се получи всеки работен ден от 06.12.2021 до 12:00 часа, до деня предхождащ търга, в офис №14, находящ се в ЦУ „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора,  ул. „Христо Ботев“ № 62.

Цената на един комплект от тръжната документация е в размер на 24 /двадесет и четири/ лева с ДДС, които се заплащат по банков път. Копие на платежното нареждане се предоставя при получаване на документацията, верифицирано с печат „Вярно с оригинала“.

 1. Условия за оглед на обекта:

При желание за оглед на горепосочените багери – товарачи, такъв може да бъде извършен след предварително уговорен час с координаторите на търга, до деня предхождащ датата на търга, по някой от следните начини за контакт:

 1. Лице за контакт: Калинка Радева

Телефон: 0886 38 96 26

E-mail: kradeva@wik-stz.com

 

 1. Лице за контакт: Мария Захариева

Телефон: 0886 38 94 00

E-mail: mzaharieva@wik-stz.com

 

 1. Краен срок за приемане на офертите:

Крайният срок за подаване на заявления за участие в търга е 14:00 часа в деня предхождащ датата на търга.

 • Срок, място и начин на подаване на предложения (оферти):

Участниците представят в запечатан плик предложенията си в деловодството на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев“ № 62, до 14:00 часа на 19.01.2022г. включително. Изпращането на оферти по пощенски път се допуска, но отговорността за срока на доставка на офертата до ЦУ на  „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора е за сметка на участника.

 • Дата, място и час на провеждане на търга:

Търгът ще се проведе в закрито заседание на 20.01.2022г. от 10:00 часа, в ЦУ на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора – заседателна зала.

Указанията и условията за участие в търга да се публикуват на интернет страницата на Дружеството: https://wik-stz.com и на интернет страницата на Агенцията за публични предприятия.

 1. За информация и въпроси:

В сградата на ЦУ на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора – офис № 14, всеки работен ден от 8:30 до 16:00 часа.

 1. Лице за контакт: Калинка Радева

Телефон: 0886 38 96 26

 1. Лице за контакт: Мария Захариева

Телефон: 0886 38 94 00

 1. Утвърждавам тръжната документация за „Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на: 1 бр. Багер товарач Hidromec HMK 102B/Турция 2012 г., с рег. № СТ07783, № на рама HMK102BTC35A20794 и 1 бр. Багер товарач Hidromec HMK 102B/Турция 2012 г., с рег. № СТ07781, № на рама HMK102BTН35A20792“.

Документацията съдържа:

 • Препис от настоящото решение;
 • Заявление за участие по образец;
 • Декларация за получаване на тръжната документация;
 • Декларация за извършен оглед;
 • Декларация за липса на задължения към Държавата и към Община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, няма задължения за данъци или вноски за социално осигуряване;
 • Декларация, че кандидатът не е длъжник на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора;
 • Декларация, че кандидатът не е обявен в несъстоятелност, не е в производство по ликвидация, не е в открито производство по несъстоятелност, не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;
 • Декларация за съгласие за обработване на лични данни;
 • Ценово предложение;
 • Указания и условия за участие в търга;
 • Декларация за приемане условията на договора;
 • Подписан Проект на договор за наем/продажба;
 • Декларация за не разгласа на информацията, предоставена във връзка с участието в търга;
 • Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП;
 • Декларация по чл.66, ал.2 от ЗМИП;
 • Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП;

Вижте Указания и условия за участие

 

Със заповед №З-29/21.01.2022 г. е определен купувач на недвижимата вещ.