Откриване на офис за работа с клиенти

За подобряване обслужването на абонатите си "Водоснабдяване и канализация" ЕООД Стара Загора, откри офис за работа с клиенти на адрес: гр. Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики" №28

gold colored coins near calculator

Нова цена на водата

Нови цени на водоснабдителните и канализационните услуги, в сила от 01.01.2024 г. както следва:

Цени на ВиК услуги без ДДС, в лв./куб.м 2024 г.
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите 3.229
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води 0.328
Цена за услугата пречистване на отпадъчните води:  
Битови и приравнените към тях общ., търг. и др. 0.635
Промишлени и стопански:  
степен на замърсяване 1 0.709
степен на замърсяване 2 1.040
степен на замърсяване 3 1.545
Цена за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор 1.066

Към цената се начислява допълнително 20% ДДС, съгласно ЗДДС.

Комплексната крайна цена за битови и приравнени към тях абонати, ползващи трите услуги – доставяне, отвеждане и пречистване с включен ДДС е 5.03 лв.

 

От Ръководството

Подробности и симулации каква би била Вашата цена, може да видите click_blueтук….

opos 2014_2020

В гр. Чирпан завършва мащабният проект за рехабилитация и доизграждане на водопроводна и канализационна мрежа на ВиК Стара Загора

На 23 ноември, четвъртък, в 12.00 ч. в гр. Чирпан на адрес – пл. „Съединение“ №1 (площада пред Общината) официално ще бъдат открити 2-та изпълнени обекта по проект №.BG16M1OP002-1.016-0013, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура за директно предоставяне BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ на конкретен бенефициент “Водоснабдяване и канализация” EООД – Стара Загора.

На събитието ще присъстват областният управител на Стара Загора – Ива Радева, кметът на гр. Чирпан – Ивайло Крачолов, управителят на ВиК Стара Загора – инж. Радостин Миланов, изпълнители на проекта, медии, граждани и заинтересовани страни.

Два са изпълнените обекти в агломерация Чирпан: Външен довеждащ водопровод от водоизточник „Марица” от км. 4+943 до водоем V= 6 500 m³ на гр. Чирпан и Реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа на града.

Довеждащият водопровод от водоизточник „Марица” до Чирпан, заедно с тласкателния водопровод, който в по-голямата си част е изпълнен от етернитови тръби ф546 mm е икономически оправдано, но в експлоатационно отношение се оказва крайно ненадеждно. Заедно с това, се създаваха предпоставки за висока аварийност. Сега вече той е частично подменен със стоманени и стъклопластови тръби.

С настоящия проект е подменена останалата част от довеждащия водопровод, който е и главният тласкателен водопровод на гр. Чирпан, като 5321 м. етернитови тръби са подменени с нови такива, изработени от полиетилен с висока плътност. По трасето на водопровода са изградени и множество съоръжения – водомерни шахти, шахти спирателен кран, въздушници, изпразнителни шахти и други.

Съществуващата вътрешна водопроводна мрежа на гр. Чирпан е изградена през 50-те и 60-те години на миналия век. Изпълнена е основно от етернитови и стоманени тръби, които са амортизирани и предизвикват чести аварии. Водопроводите, изпълнени от ПЕВП, представляват малък процент от водоснабдителната система на града (около 4,5%). Има участъци от водопроводната мрежа на града, които са с проблеми относно нормалното налягане, което е наложило да се оформят зони на мрежата.

С този проект бяха изпълнени водопроводи по трасето на вече изместени канализационни клонове. Новите водопроводи затварят водопроводен пръстен и осигуряват налягане за потребителите. Изключени са от експлоатация участъци от стар водопровод, които преминават през частни имоти. Всичко това повишава качеството на услугата, нейната надеждност и непрекъснато водоподаване.
Общата дължина на новоизградените и реконструирани водопроводи по настоящия проект е 1259 м. диаметър ф90 мм.

С проекта се изградиха нови канализационни клонове. Не всички имоти в гр. Чирпан са присъединени към канализационната мрежа на града. С изграждането на новите канализационни клонове се премахват отпадните ями и се елиминират нерегламентираните зауствания на непречистени отпадъчни води във водните течения на гр. Чирпан, преминаващи през регулацията на града. Резултатът е по-добра работа на пречиствателната станция, като към нея се отвеждат нови количества отпадни води. Увеличава се броя на потребителите, които получават качествени услуги от ВиК Стара Загора ЕООД.

В рамките на настоящия проект са реконструирани: канализационна мрежа с дължина 2030 м, включително по трасето са реконструирани всички канализационни клонове до дворната ревизионна шахта в имота; изградени са улични отоци с дъждоприемни шахти, 3 бр. дъждопреливници и канализационна помпена станция в югоизточния край на града.

Общата стойност на обекта е 7 695 354 лв. с ДДС, от които от Кохезионния фонд 4 807 672,41 лв., националното съфинансиране е 848 412.78 лв.
Собственият принос на Бенефициента е в размер на 756 709,81 лв., като недопустими разходи за ДДС са 1 282 559 лв.

Loading

tender announcement

Повторно провеждане на търг за продажба на ДМА – корпоративна собственост

ПОВТОРНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА ДМА – КОРПОРАТИВНА СОБСТВЕНОСТ

С решение №ЦУ-1711 от 24.10.2023г. на Управителя на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Стара Загора е открито повторно провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на ДМА, собственост на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, по реда на чл.29 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, както следва:

I. Процедура търг с тайно наддаване за продажба на ДМА, собственост на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, а именно: специален автомобил марка MAN модел TGM 18.280, с рег.№ СТ4129PН, вид – бордови камион, номер на рама – WMAN08ZZ46Y167089, двигател № 20812745921277, дата на първата регистрация – 01.09.2006 г.; пробег- над 250 000 км, обем на двигателя – 6870 куб.см, мощност – 208 к.с, тонаж – 18 000 кг, вид гориво- дизел, спирачки- ABS, кабина – хидроусилвател на волана, бордови компютър, електрически огледала, брой места за сядане – 2, цвят на ПС- бял/жълт.

II. Специални изисквания към участниците: до участие в търга се допуска всяко физическо или юридическо лице, отговарящо на изискванията на настоящата процедура, както и относимите нормативни изисквания.

III. Начална тръжна цена: 53 640 лв. без вкл. ДДС.
ДДС се начислява върху достигнатата на търга цена при спазване на разпоредбите на Закона за данък добавена стойност /ЗДДС/ и Правилника за прилагане на ЗЗДС. Всяко ценово предложение не може да бъде по – малко от обявената тръжна цена. Наддавателната стъпка е в размер на 2 % от обявената тръжна цена /1 072.80 лв./.
Разходите по прехвърляне на собствеността са за сметка на купувача.
При предложена еднаква най – висока цена от повече участници, търгът продължава между тях с явно наддаване, като наддаването започва от предложената цена и определената стъпка на наддаване.

IV. Начин и срок на плащане на цената
Цената по сделката е достигнатата на търга цена и начисления върху нея ДДС, съгласно ЗДДС.
Кандидатът спечелил търга, внася достигнатата на търга цена и начисления върху нея ДДС, в 14 дневен срок от датата на влизане в сила на Заповедта на Управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, с която се определя лицето спечелило търга, в лева по сметка на Дружеството, при банка:
Централна кооперативна банка – клон Стара Загора
IBAN: BG45 CECB 9790 1037 2874 00
BIC: CECBBGSF
Титуляр: „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора

V. Размер на депозита за участие:
Размерът на депозита за участие е 10 % от обявената начална тръжна цена /5 364 лв./. За депозит се приема сумата преведена по банков път по сметка на Дружеството, а именно: IBAN: BG45 CECB 9790 1037 2874 00, BIC: CECBBGSF, в Централна кооперативна банка – клон Стара Загора.

VI. Ред за получаване на тръжната документация:
Тръжната документация може да се получи всеки работен ден от 25.10.2023г. до 16:00 часа, до деня предхождащ търга, в офис №2, находящ се в ЦУ „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, ул. „Христо Ботев“ № 62.
Цената на един комплект от тръжната документация е в размер на 24 /двадесет и четири/ лева с ДДС, които се заплащат по банков път. Копие на платежното нареждане се предоставя при получаване на документацията, верифицирано с печат „Вярно с оригинала“.

VII. Условия за оглед на обекта:
При желание за оглед на горепосочените багери – товарачи, такъв може да бъде извършен след предварително уговорен час с координаторите на търга, до деня предхождащ датата на търга, по някой от следните начини за контакт:

 1. Лице за контакт: Пламена Ташева
  Телефон: 0897 94 72 09
  E-mail: ptasheva@wik-stz.com
 2. Лице за контакт: Нивелин Николов
  Телефон: 0889 53 46 99
  E-mail: nnikolov@wik-stz.com

VIII. Краен срок за приемане на офертите:
Крайният срок за подаване на заявления за участие в търга е 13:00 часа в деня предхождащ датата на търга.

IX. Срок, място и начин на подаване на предложения (оферти):
Участниците представят в запечатан плик предложенията си в деловодството на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев“ № 62, до 13:00 часа на 23.11.2023г. включително. Изпращането на оферти по пощенски път се допуска, но отговорността за срока на доставка на офертата до ЦУ на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора е за сметка на участника.

XI. За информация и въпроси:
В сградата на ЦУ на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора – стая №15, всеки работен ден от 8:30 до 16:00 часа.

 1. Лице за контакт: Пламена Ташева
  Телефон: 0897 94 72 09
 2. Лице за контакт: Нивелин Николов
  Телефон: 0889 53 46 99

XII. Утвърждавам тръжната документация за „Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на: 1 бр. специален автомобил марка MAN модел TGM 18.280, с рег.№ СТ4129PН, вид – бордови камион, номер на рама – WMAN08ZZ46Y167089, двигател № 20812745921277, дата на първата регистрация – 01.09.2006 г.; пробег- над 250 000 км, обем на двигателя – 6870 куб.см, мощност – 208 к.с, тонаж – 18 000 кг, вид гориво- дизел, спирачки- ABS, кабина – хидроусилвател на волана, бордови компютър, електрически огледала, брой места за сядане – 2, цвят на ПС- бял/жълт.

Документацията съдържа:

 • Препис от настоящото решение;
 • Заявление за участие по образец;
 • Декларация за получаване на тръжната документация;
 • Декларация за извършен оглед;
 • Декларация за липса на задължения към Държавата и към Община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, няма задължения за данъци или вноски за социално осигуряване;
 • Декларация, че кандидатът не е длъжник на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора;
 • Декларация, че кандидатът не е обявен в несъстоятелност, не е в производство по ликвидация, не е в открито производство по несъстоятелност, не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;
 • Декларация за съгласие за обработване на лични данни;
 • Ценово предложение;
 • Указания и условия за участие в търга;
 • Декларация за приемане условията на договора;
 • Подписан Проект на договор за наем/продажба;
 • Декларация за не разгласа на информацията, предоставена във връзка с участието в търга;
 • Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП;
 • Декларация по чл.66, ал.2 от ЗМИП;
 • Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП;

Loading

tender announcement

Провеждане на търг за продажба на ДМА – корпоративна собственост

ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА ДМА – КОРПОРАТИВНА СОБСТВЕНОСТ

Със заповед № 3-561 от 03.10.2023г. на Управителя на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Стара Загора е открито Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на ДМА, собственост на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, по реда на чл.29 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, както следва:

I. Процедура търг с тайно наддаване за продажба на ДМА, собственост на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, а именно: специален автомобил марка MAN модел TGM 18.280, с рег.№ СТ4129PН, вид – бордови камион, номер на рама – WMAN08ZZ46Y167089, двигател № 20812745921277, дата на първата регистрация – 01.09.2006 г.; пробег- над 250 000 км, обем на двигателя – 6870 куб.см, мощност – 208 к.с, тонаж – 18 000 кг, вид гориво- дизел, спирачки- ABS, кабина – хидроусилвател на волана, бордови компютър, електрически огледала, брой места за сядане – 2, цвят на ПС- бял/жълт.

II. Специални изисквания към участниците: до участие в търга се допуска всяко физическо или юридическо лице, отговарящо на изискванията на настоящата процедура, както и относимите нормативни изисквания.

III. Начална тръжна цена: 59 600 лв. без вкл. ДДС.
ДДС се начислява върху достигнатата на търга цена при спазване на разпоредбите на Закона за данък добавена стойност /ЗДДС/ и Правилника за прилагане на ЗЗДС. Всяко ценово предложение не може да бъде по – малко от обявената тръжна цена. Наддавателната стъпка е в размер на 2 % от обявената тръжна цена /1 192.00 лв./.
Разходите по прехвърляне на собствеността са за сметка на купувача.
При предложена еднаква най – висока цена от повече участници, търгът продължава между тях с явно наддаване, като наддаването започва от предложената цена и определената стъпка на наддаване.

IV. Начин и срок на плащане на цената
Цената по сделката е достигнатата на търга цена и начисления върху нея ДДС, съгласно ЗДДС.
Кандидатът спечелил търга, внася достигнатата на търга цена и начисления върху нея ДДС, в 14 дневен срок от датата на влизане в сила на Заповедта на Управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, с която се определя лицето спечелило търга, в лева по сметка на Дружеството, при банка:
Централна кооперативна банка – клон Стара Загора
IBAN: BG45 CECB 9790 1037 2874 00
BIC: CECBBGSF
Титуляр: „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора

V. Размер на депозита за участие:
Размерът на депозита за участие е 10 % от обявената начална тръжна цена /5 960 лв./. За депозит се приема сумата преведена по банков път по сметка на Дружеството, а именно: IBAN: BG45 CECB 9790 1037 2874 00, BIC: CECBBGSF, в Централна кооперативна банка – клон Стара Загора.

VI. Ред за получаване на тръжната документация:
Тръжната документация може да се получи всеки работен ден от 09.10.2023г. до 16:00 часа, до деня предхождащ търга, в офис №2, находящ се в ЦУ „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, ул. „Христо Ботев“ № 62.
Цената на един комплект от тръжната документация е в размер на 24 /двадесет и четири/ лева с ДДС, които се заплащат по банков път. Копие на платежното нареждане се предоставя при получаване на документацията, верифицирано с печат „Вярно с оригинала“.
VII. Условия за оглед на обекта:
При желание за оглед на горепосочените багери – товарачи, такъв може да бъде извършен след предварително уговорен час с координаторите на търга, до деня предхождащ датата на търга, по някой от следните начини за контакт:

 1. Лице за контакт: Пламена Ташева
  Телефон: 0897 94 72 09
  E-mail: ptasheva@wik-stz.com
 2. Лице за контакт: Нивелин Николов
  Телефон: 0889 53 46 99
  E-mail: nnikolov@wik-stz.com

VIII. Краен срок за приемане на офертите:
Крайният срок за подаване на заявления за участие в търга е 13:00 часа в деня предхождащ датата на търга.
IX. Срок, място и начин на подаване на предложения (оферти):
Участниците представят в запечатан плик предложенията си в деловодството на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев“ № 62, до 14:00 часа на 23.10.2023г. включително. Изпращането на оферти по пощенски път се допуска, но отговорността за срока на доставка на офертата до ЦУ на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора е за сметка на участника.

X. Дата, място и час на провеждане на търга:
Търгът ще се проведе в закрито заседание на 24.10.2023г. от 10:00 часа, в ЦУ на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора – заседателна зала.
Ако на търга не се яви кандидат, то повторен търг ще се проведе на 24.11.2023г. от 10:00 часа при същите условия, освен ако с Решение на Управителя не бъдат променени. Заявления за участие в повторния търг се приемат до 13:00 часа в деня предхождащ датата на търга.
Указанията и условията за участие в търга да се публикуват на интернет страницата на Дружеството: https://wik-stz.com и на интернет страницата на Агенцията за публични предприятия.
XI. За информация и въпроси:
В сградата на ЦУ на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора – стая №15, всеки работен ден от 8:30 до 16:00 часа.

 1. Лице за контакт: Пламена Ташева
  Телефон: 0897 94 72 09
 2. Лице за контакт: Нивелин Николов
  Телефон: 0889 53 46 99

XII. Утвърждавам тръжната документация за „Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на: 1 бр. специален автомобил марка MAN модел TGM 18.280, с рег.№ СТ4129PН, вид – бордови камион, номер на рама – WMAN08ZZ46Y167089, двигател № 20812745921277, дата на първата регистрация – 01.09.2006 г.; пробег- над 250 000 км, обем на двигателя – 6870 куб.см, мощност – 208 к.с, тонаж – 18 000 кг, вид гориво- дизел, спирачки- ABS, кабина – хидроусилвател на волана, бордови компютър, електрически огледала, брой места за сядане – 2, цвят на ПС- бял/жълт.

Документацията съдържа:

 • Препис от настоящото решение;
 • Заявление за участие по образец;
 • Декларация за получаване на тръжната документация;
 • Декларация за извършен оглед;
 • Декларация за липса на задължения към Държавата и към Община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, няма задължения за данъци или вноски за социално осигуряване;
 • Декларация, че кандидатът не е длъжник на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора;
 • Декларация, че кандидатът не е обявен в несъстоятелност, не е в производство по ликвидация, не е в открито производство по несъстоятелност, не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;
 • Декларация за съгласие за обработване на лични данни;
 • Ценово предложение;
 • Указания и условия за участие в търга;
 • Декларация за приемане условията на договора;
 • Подписан Проект на договор за наем/продажба;
 • Декларация за не разгласа на информацията, предоставена във връзка с участието в търга;
 • Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП;
 • Декларация по чл.66, ал.2 от ЗМИП;
 • Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП;

Loading

ВиК подкрепи талантливи деца

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ПОДКРЕПИ ТАЛАНТЛИВИ ДЕЦА – МАТЕМАТИЦИ

4 златни, 7 сребърни и 6 бронзови медала завоюваха старозагорски ученици на Тайванско-азиатска олимпиада по математика – World Mathematics Invitational, съобщи в профила си в социалната мрежа Facebook математикът Любомир Любенов. Днес в Yonsei University в столицата на Южна Корея е церемонията по награждаване на победителите в 11-то издание на математическия шампионат.
Със златни медали се завръщат Момчил Цонев и Николай Христакиев от подготвителен клас, Стефан Рибарски от 1 клас и Крум Бакалов от 3 клас. Сребърни медали спечелиха Тифани Стойчева и Камеа Гочева от подготвителен клас, Йоан Михайлов от 7 клас, Максим Танков от 8 клас, Радослав Балкански от 9 клас и Иван Канев от 10 клас. Бронзови отличия заслужиха Дария Узунова от 1 клас, Павел Хероут и Крум Цонев от 3 клас.
Освен старозагорски ученици, в състезанието участваха още Марая Паскалева от Пловдив – с бронзов медал, Даниел Коловски от Мездра – с бронзов медал, Теодор Лалов от София – сребърен и Димитър Димитров от Варна – бронзов медал.
Освен, че решаваха математически задачи, участниците представиха и разработки на различни математически теми. Трето място в тази категория получи „Математиката и природата – роза Дамасцена“ на Радослав Балкански от ППМГ „Гео Милев“ Стара Загора.

Loading

OPOS_VIK-SZ

Информационен ден по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура

На 31 януари, вторник, от 11:00 часа в конферентната зала на Бест Бутик хотел в Стара Загора ще се проведе информационен ден по проект №.BG16M1OP002-1.016-0013, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура за директно предоставяне BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ на конкретен бенефициент “Водоснабдяване и канализация” EООД – Стара Загора. Участие в информационния ден ще вземат Иван Чолаков, областен управител на Област Стара Загора, както и кметът на град Стара Загора – Живко Тодоров.

click_blue Вижте цялата публикация…

Loading

opos_big1

Мащабна инвестиционна програма

Мащабна инвестиционна програма през следващите 5 години

Инвестиции на стойност 40,8 милиона лева, от които 33,3 милиона лева в публични ВиК системи и съоръжения предвижда Водоснабдяване и канализация ЕООД Стара Загора за следващите 5 години, като целта е да се постигне още по-високо ниво на качество на ВиК услугите и по-висока степен на удовлетвореност на потребителите.

Общият размер на инвестициите за предходния регулаторен период 2017-2021, които Дружеството е отчело пред КЕВР, е на стойност 19,7 милиона лева.

На заседание Комисията за енергийно и водно регулиране одобри Новият Бизнес план 2022-2026 на Дружеството и предложената комплексната цена /доставка на вода, отвеждане и пречистване/ за 2022г. в размер на 4,12 лв./м3. с ДДС.

За нормалната работа на Дружеството, в условията на непрестанно растящи цени на електроенергията, горива, строителни материали, външни услуги и минимална работна заплата, наложителна мярка е увеличението на цената на водата. С решение на КЕВР, считано от 01.07.2022г., е утвърдена нова цена на водоснабдителните и канализационните услуги, както следва: доставка на вода – 2,774 лв., отвеждане на отпадъчни води – 0,211 лв., пречистване на отпадъчни води за битови и приравнени към тях потребители – 0,452 лв., като комплексна цена с ДДС става 4,12 лв./м3.

През следващите четири календарни години Дружеството планира да подмени 190 км. довеждащи водопроводи, разпределителна и канализационна мрежа, като около 49% от общите инвестиции ще бъдат директно вложени в улични водопроводи. Инвестициите, които Дружеството ще извърши за своя сметка в различните общини са свързани с изпълнение на Договора с Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от Водоснабдяване и Канализация ЕООД Стара Загора.

До края на 2023 година ще се реализира и проект по ОП „Околна среда“ в общините Стара Загора, Казанлък, Чирпан и Раднево. Усилено се работи по реконструкцията на довеждащи водопроводи, вътрешни водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения, което ще подобри услугата за доставяне и отвеждане на вода в отделни райони на областта, ще се намалят общите загуби на вода и ще се осигури надеждно и устойчиво водоснабдяване на потребителите. Проектът включва и реконструкция на близо 20 км канализационна мрежа, изграждане на нови колектори и канализационни помпени станции, с оглед подобряване на качеството на услугата отвеждане на отпадъчни води, както и намаляване инфилтрацията в мрежата, подобрявайки ефективността на ПСОВ Стара Загора. Така ще се подсигури нормална работа на канализационната система, като се отстранят участъците, които създават подприщване и респективно предпоставка за наводняване. Припомняме, че общата стойност на проекта възлиза на близо 121 млн. лв.

Също така Водоснабдяване и канализация ЕООД Стара Загора ще вложи собствени средства за подобряване ефективността на важни оперативни процеси. Предвижда се да бъдат надградени съществуващите SCADA (система за мониторинг и управление на водни потоци) и GIS (географска информационна система) системи, както и да се внедрят нови софтуерни решения, подпомагащи цялостната дейност по управление и експлоатация на системите.

В община Стара Загора и община Гурково през следващия регулаторен период ще се изградят инсталации за обеззаразяване на питейна вода, което ще запази постигнатото добро качество на питейната вода, която отговаря на всички нормативни изисквания.

Ще продължи да се инвестира и в постигането на необходимото качество на отпадъчните води. За целта в град Чирпан беше изградена нова пречиствателна станция /ПСОВ/, с която се решават дългогодишни проблеми с отвеждането на отпадъчните води. Планирано е до 2026г. да се изгради пречиствателна станция и в град Гълъбово, като по този начин тази услуга ще се предлага във всички населени места, където има отвеждане на отпадъчни води.

Предвидени са мерки и по отношение на енергийната ефективност – да се намали изразходваната ел. енергия за доставяне на вода. Приоритетно значение за Дружеството е да осигури производство на ток за собствени нужди. В началото на 2021г. на ПСОВ Стара Загора беше въведена в експлоатация ФтЕЦ с мощност 500 kWp, което позволява с произведената ел. енергия да се покрива консумацията на пречиствателната станция в светлата част на деня. В експлоатация са и съвременни инсталации, оборудвани с метан-танкове и посредством когенератори, за производство на електроенергия в две от пречиствателните станции за отпадни води – Стара Загора и Казанлък, с което се намаляват разходите за закупуване на електроенергия на свободния пазар.

Така планираните дейности и инвестиции за подобряване качеството на ВиК услугите през периода 2022-2026 ще се реализират и заложените цели ще бъдат постигнати от ВиК ЕООД Стара Загора.

Loading