Откриване на офис за работа с клиенти

За подобряване обслужването на абонатите си "Водоснабдяване и канализация" ЕООД Стара Загора, откри офис за работа с клиенти на адрес: гр. Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики" №28

tender announcement

Повторно провеждане на търг за продажба на ДМА – корпоративна собственост

ПОВТОРНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА ДМА – КОРПОРАТИВНА СОБСТВЕНОСТ

С решение №ЦУ-1711 от 24.10.2023г. на Управителя на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Стара Загора е открито повторно провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на ДМА, собственост на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, по реда на чл.29 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, както следва:

I. Процедура търг с тайно наддаване за продажба на ДМА, собственост на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, а именно: специален автомобил марка MAN модел TGM 18.280, с рег.№ СТ4129PН, вид – бордови камион, номер на рама – WMAN08ZZ46Y167089, двигател № 20812745921277, дата на първата регистрация – 01.09.2006 г.; пробег- над 250 000 км, обем на двигателя – 6870 куб.см, мощност – 208 к.с, тонаж – 18 000 кг, вид гориво- дизел, спирачки- ABS, кабина – хидроусилвател на волана, бордови компютър, електрически огледала, брой места за сядане – 2, цвят на ПС- бял/жълт.

II. Специални изисквания към участниците: до участие в търга се допуска всяко физическо или юридическо лице, отговарящо на изискванията на настоящата процедура, както и относимите нормативни изисквания.

III. Начална тръжна цена: 53 640 лв. без вкл. ДДС.
ДДС се начислява върху достигнатата на търга цена при спазване на разпоредбите на Закона за данък добавена стойност /ЗДДС/ и Правилника за прилагане на ЗЗДС. Всяко ценово предложение не може да бъде по – малко от обявената тръжна цена. Наддавателната стъпка е в размер на 2 % от обявената тръжна цена /1 072.80 лв./.
Разходите по прехвърляне на собствеността са за сметка на купувача.
При предложена еднаква най – висока цена от повече участници, търгът продължава между тях с явно наддаване, като наддаването започва от предложената цена и определената стъпка на наддаване.

IV. Начин и срок на плащане на цената
Цената по сделката е достигнатата на търга цена и начисления върху нея ДДС, съгласно ЗДДС.
Кандидатът спечелил търга, внася достигнатата на търга цена и начисления върху нея ДДС, в 14 дневен срок от датата на влизане в сила на Заповедта на Управителя на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, с която се определя лицето спечелило търга, в лева по сметка на Дружеството, при банка:
Централна кооперативна банка – клон Стара Загора
IBAN: BG45 CECB 9790 1037 2874 00
BIC: CECBBGSF
Титуляр: „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора

V. Размер на депозита за участие:
Размерът на депозита за участие е 10 % от обявената начална тръжна цена /5 364 лв./. За депозит се приема сумата преведена по банков път по сметка на Дружеството, а именно: IBAN: BG45 CECB 9790 1037 2874 00, BIC: CECBBGSF, в Централна кооперативна банка – клон Стара Загора.

VI. Ред за получаване на тръжната документация:
Тръжната документация може да се получи всеки работен ден от 25.10.2023г. до 16:00 часа, до деня предхождащ търга, в офис №2, находящ се в ЦУ „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, ул. „Христо Ботев“ № 62.
Цената на един комплект от тръжната документация е в размер на 24 /двадесет и четири/ лева с ДДС, които се заплащат по банков път. Копие на платежното нареждане се предоставя при получаване на документацията, верифицирано с печат „Вярно с оригинала“.

VII. Условия за оглед на обекта:
При желание за оглед на горепосочените багери – товарачи, такъв може да бъде извършен след предварително уговорен час с координаторите на търга, до деня предхождащ датата на търга, по някой от следните начини за контакт:

 1. Лице за контакт: Пламена Ташева
  Телефон: 0897 94 72 09
  E-mail: ptasheva@wik-stz.com
 2. Лице за контакт: Нивелин Николов
  Телефон: 0889 53 46 99
  E-mail: nnikolov@wik-stz.com

VIII. Краен срок за приемане на офертите:
Крайният срок за подаване на заявления за участие в търга е 13:00 часа в деня предхождащ датата на търга.

IX. Срок, място и начин на подаване на предложения (оферти):
Участниците представят в запечатан плик предложенията си в деловодството на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев“ № 62, до 13:00 часа на 23.11.2023г. включително. Изпращането на оферти по пощенски път се допуска, но отговорността за срока на доставка на офертата до ЦУ на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора е за сметка на участника.

XI. За информация и въпроси:
В сградата на ЦУ на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора – стая №15, всеки работен ден от 8:30 до 16:00 часа.

 1. Лице за контакт: Пламена Ташева
  Телефон: 0897 94 72 09
 2. Лице за контакт: Нивелин Николов
  Телефон: 0889 53 46 99

XII. Утвърждавам тръжната документация за „Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на: 1 бр. специален автомобил марка MAN модел TGM 18.280, с рег.№ СТ4129PН, вид – бордови камион, номер на рама – WMAN08ZZ46Y167089, двигател № 20812745921277, дата на първата регистрация – 01.09.2006 г.; пробег- над 250 000 км, обем на двигателя – 6870 куб.см, мощност – 208 к.с, тонаж – 18 000 кг, вид гориво- дизел, спирачки- ABS, кабина – хидроусилвател на волана, бордови компютър, електрически огледала, брой места за сядане – 2, цвят на ПС- бял/жълт.

Документацията съдържа:

 • Препис от настоящото решение;
 • Заявление за участие по образец;
 • Декларация за получаване на тръжната документация;
 • Декларация за извършен оглед;
 • Декларация за липса на задължения към Държавата и към Община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, няма задължения за данъци или вноски за социално осигуряване;
 • Декларация, че кандидатът не е длъжник на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора;
 • Декларация, че кандидатът не е обявен в несъстоятелност, не е в производство по ликвидация, не е в открито производство по несъстоятелност, не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;
 • Декларация за съгласие за обработване на лични данни;
 • Ценово предложение;
 • Указания и условия за участие в търга;
 • Декларация за приемане условията на договора;
 • Подписан Проект на договор за наем/продажба;
 • Декларация за не разгласа на информацията, предоставена във връзка с участието в търга;
 • Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП;
 • Декларация по чл.66, ал.2 от ЗМИП;
 • Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП;

Loading