1. Цени на методи за изпитване и пробовземане на вода за пиене/питейно-битови цели и подземни води.

Вид на изпитване/характеристикаМетод на изпитване/пробовземанеЦена
без ДДС
Цена
с ДДС
1Активна реакция – рН
БДС3424,т.1:1981
БДС 17.1.4.27 т.1:1980
8.179.80
2ЕлектропроводимостБДС EN 27888:20008.179.80
3Амониев йон
ВЛМ 4:20199.7511.70
4НитритиВЛМ 5:20199.0010.80
5НитратиВЛМ 6.1:2019
ВЛМ 6.2:2020
14.6717.60
6МанганВЛМ 8:201910.4212.50
7Перманганатна окисляемостБДС 3413:1977
БДС 17.1.4.16:1979
12.7515.30
8Обща твърдостБДС ISO 6059:200211.5013.80
9КалцийБДС ISO 6058:200210.5012.60
10МагнезийВЛМ 16:202010.5012.60
11ЖелязоВЛМ 1:201913.0015.60
12СулфатиВЛМ 2.1:2019
ВЛМ 2.2:2020
15.5018.60
13ФосфатиВЛМ 3:20198.3410.00
14ХлоридиБДС 3414:1980
БДС 17.1.4.24, т.1:1980
8.7510.50
15ХромВЛМ 7:201912.7515.30
16БорВЛМ 9:201919.5823.50
17МедВЛМ 11.1:2019
ВЛМ 11.2:2020
11.0013.20
18ФлуоридиВЛМ 10:201914.9217.90
19Колиформи и Ешерихия коли (E. coli)
БДС EN ISO 9308-1:2014/А1:201732.2538.70
20ЕнтерококиБДС EN ISO 7899-2:200334.0040.80
21Брой колонии при 22°С и 37°С (микробно число)
БДС EN ISO 6222:200231.3337.60
22ПробовземанеБДС ISO 5667-5:2013
БДС EN ISO 19458:2006
8.33*10.00*
23Издаване на протокол
(в случайте, в които се издава копие от протокол от изпитване)

12.5015.00

*Цената е без транспортни разходи.

2. Цени на методи за изпитване и пробовземане на отпадъчни води

Вид на изпитване/характеристикаМетод на изпитване/пробовземанеЦена
без ДДС
Цена
с ДДС
1Активна реакциа – рНБДС 17.1.4.27, т.1:19808.009.60
2Определяне индекса на химична потребност от кислород (ХПК)ISO 15705:200233.3340.00
3Биохимична потребност от кислород след n дни (БПКn)БДС  EN ISO 5815-1:201929.7535.70
4Неразтворени (суспендирани) веществаБДС 17.1.4.04:198012.0014.40
5Хром (общ, три и шествалентен)ВЛМ 12:201931.5037.80
6Общ фосфорВЛМ 15:201927.0032.40
7Азот (общ)ВЛМ 14:201925.2530.30
8Азот амониевВЛМ 13:201918.3322.00
9ПробовземанеБДС ISO 5667-10:20208.33*10.00*

*Цената е без транспортни разходи

Забележка:

Цените влизат в сила от 04.04.2022 г. със Заповед З-118/28.03.2022 г. на Управителя на ВиК ЕООД

Loading