Свободни работни позиции

Ел. монтьор, експлоатационен район Добив

Месторабота – с. Ягода, община Мъглиж

Какво ще правиш?
Ще извършваш ремонт и монтаж на помпени агрегати, ел. двигатели, ел. табла и пускова апаратура
Ще обслужваш и извършваш ремонтни дейности в трафопостове
Ще измерваш изолационни съпротивления на ел. двигатели, кабели и силови трансформатори
Ще измерваш с преносими уреди на ток и напрежение
Ще участваш при изпълнението на монтажни ел. схеми (осветителни, силови, автоматични и сигнални) в нови и съществуващи ел. табла

Какво очакваме от теб?
Завършено средно специално образование, с насоченост електротехника
Да познаваш нормативната уредба – стандарти, наредби и правилници, свързани с конкретната работа
Да прилагаш и спазваш Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до и над 1000 волта
Способност да планираш и организираш задачите и задълженията си
Да работиш ефективно и конструктивно сам и в екип
Стремеж към успех и желание да развиваш собствения си потенциал
Лични качества – инициативност, оперативност, бърза реакция, комуникативност, колегиалност, коректност

Какво предлагаме?
Добра и сигурна работа
Платен годишен отпуск 22 работни дни
Работно място – с. Ягода
Осигурен транспорт
Пълно работно време (8 часа)
Заплащане 900-1200 лв.

Водопроводчик – Аварийна група, град Раднево

Месторабота – град Раднево

Какво ще правиш?
Ще отстраняваш водопроводни аварии и осъществяваш дейности по изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) по нови водопроводи и канализации
Ще правиш основен ремонт, реконструкция и модернизация по водопроводната мрежа и съоръженията към нея
Ще свързваш нови абонати към водопроводната мрежа
Ще следиш за състоянието на водопроводната мрежа и съоръженията
Ще поддържаш водовземни съоръжения, облекчителни шахти и други – почистване, промиване, дезинфекция и ремонт
Ще поддържаш и ремонтираш съществуващите спирателни и пожарни кранове въздушници, изпускатели и други съоръжения

Какво очакваме от теб?
Завършено средно образование
Да си работил една година по специалността
Способност да планираш и организираш задачите и задълженията си
Да работиш ефективно и конструктивно в екип
Стремеж към успех и желание да развиваш собствения си потенциал
Лични качества – инициативност, оперативност, бърза реакция, комуникативност, колегиалност, коректност


Какво предлагаме?
Добра и сигурна работа
Платен годишен отпуск 30 работни дни
Работно място – град Раднево и на територия обслужвана от експлоатационен район Раднево
Осигурен транспорт
Пълно работно време (8 часа)
Работно облекло
Заплащане 900-1100 лв.

Водопроводчик – Аварийна група, град Гълъбово

Месторабота – град Гълъбово

Какво ще правиш?
Ще отстраняваш водопроводни аварии и осъществяваш дейности по изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) по нови водопроводи и канализации
Ще правиш основен ремонт, реконструкция и модернизация по водопроводната мрежа и съоръженията към нея
Ще свързваш нови абонати към водопроводната мрежа
Ще следиш за състоянието на водопроводната мрежа и съоръженията
Ще поддържаш водовземни съоръжения, облекчителни шахти и други – почистване, промиване, дезинфекция и ремонт
Ще поддържаш и ремонтираш съществуващите спирателни и пожарни кранове въздушници, изпускатели и други съоръжения

Какво очакваме от теб?
Завършено средно образование
Да си работил една година по специалността
Способност да планираш и организираш задачите и задълженията си
Да работиш ефективно и конструктивно в екип
Стремеж към успех и желание да развиваш собствения си потенциал
Лични качества – инициативност, оперативност, бърза реакция, комуникативност, колегиалност, коректност


Какво предлагаме?
Добра и сигурна работа
Платен годишен отпуск 30 работни дни
Работно място – град Раднево и на територия обслужвана от експлоатационен район Раднево
Осигурен транспорт
Пълно работно време (8 часа)
Работно облекло
Заплащане 900-1100 лв.

Инкасатор/плащания, към експлоатационен район Раднево

Месторабота – район Раднево, град Раднево

Какво ще правиш?
Ще отчиташ показанията на общи и индивидуални средства за измерване – водомери, като въвеждаш информацията, чрез електронно устройство – таблет
Ще следиш за изправността на водомерите, за наличието на държавни пломби на водомерите и за пломби на холендровата гайка

Какво очакваме от теб?
Завършено средно образование
Способност да планираш и организираш задачите и задълженията си
Да работиш ефективно и конструктивно в екип
Стремеж към успех и желание да развиваш собствения си потенциал
Лични качества – инициативност, оперативност, бърза реакция, комуникативност, колегиалност, коректност


Какво предлагаме?
Добра и сигурна работа
Платен годишен отпуск 30 работни дни
Работно място – град Раднево и на територия на експлоатационен район Раднево
Обучение на работното място до шест месеца
Пълно работно време (8 часа)
Заплащане 900-1100 лв.

Строителен работник по възстановяване на настилки и асфалтополагане

Месторабота – град Стара Загора

Какво ще правиш?
Ще извършваш подготовка и асфалтиране на разрушена пътна настилка след отстраняване на ВиК аварии
Ще поставяш бетонови ивици, бордюри, плочници, огради и др.
Ще извършваш товаро-разтоварни и преносни работи на асфалтови смеси и строителни материали
Ще работиш на открито

Какво очакваме от теб?
Завършено средно образование
Да си работил една година по специалността
Способност да планираш и организираш задачите и задълженията си
Да работиш ефективно и конструктивно в екип
Стремеж към успех и желание да развиваш собствения си потенциал
Лични качества – инициативност, оперативност, бърза реакция, комуникативност, колегиалност, коректност

Какво предлагаме?
Добра и сигурна работа
Платен годишен отпуск 30 работни дни
Работно място – град Стара Загора и на територия обслужвана от Дружеството
Осигурен транспорт
Пълно работно време (8 часа)
Работно облекло
Заплащане 900-1050 лв.

Месторабота – район Чирпан, град Чирпан

Какво ще правиш?
Ще отстраняваш водопроводни аварии и осъществяваш дейности по изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) по нови водопроводи и канализации
Ще правиш основен ремонт, реконструкция и модернизация по водопроводната мрежа и съоръженията към нея
Ще свързваш нови абонати към водопроводната мрежа
Ще следиш за състоянието на водопроводната мрежа и съоръженията
Ще поддържаш водовземни съоръжения, облекчителни шахти и други – почистване, промиване, дезинфекция и ремонт
Ще поддържаш и ремонтираш съществуващите спирателни и пожарни кранове въздушници, изпускатели и други съоръжения

Какво очакваме от теб?
Завършено средно образование
Да си работил една година по специалността
Способност да планираш и организираш задачите и задълженията си
Да работиш ефективно и конструктивно в екип
Стремеж към успех и желание да развиваш собствения си потенциал
Лични качества – инициативност, оперативност, бърза реакция, комуникативност,  колегиалност, коректност

Какво предлагаме?
Добра и сигурна работа
Платен годишен отпуск 30 работни дни
Работно място –  град Чирпан и на територия обслужвана от експлоатационен район Чирпан
Осигурен транспорт
Пълно работно време (8 часа)
Работно облекло
Заплащане 900-1100 лв.

Необходими документи за кандидатствяне по гореизброените позиции – CV/Автобиография и Копие от диплома за завършено образование/квалификация може да изпращате на e-mail: jobs@wik-stz.com

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на събеседване и при необходимост тестване на практически знания и умения.