Интегрирана система за управление

Ние от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Стара Загора смятаме, че  въвеждането на интегрирана системата за управление (ИСУ) през юли 2014 г. е стратегическо решение на Ръководството, което е уверено, че това е начинът за подобряване на своята резултатност като цяло, и е стабилна основа за инициативите за устойчиво развитие.
Внедряването на ИСУ и спазването на нейните основните принципи, осигурява интегрирането на изискванията на ИСУ в бизнес процесите на организацията.
Определен е следния обхват на интегрираната система за управление на качеството, здравето и безопасността при работа и управление по отношение на околната среда:
„Доставяне на питейна вода; отвеждане и пречистване на отпадъчни води; проектиране, изграждане, експлоатация и поддръжка на водоснабдителни и канализационни мрежи, и строително-монтажни и строително-ремонтни дейности“
Ефикасното прилагане и непрекъснато подобряване на ИСУ, осигурява изпълнение по обхвата на ИСУ в съответствие с нормативните изисквания, с изискванията на клиентите и на другите заинтересованите страни, както и увеличаване на тяхната удовлетвореност, при осигурени здраве и безопасност при работа и при управлявани условия по отношение на околната среда.
Прилагането на мислене, основано на риска е основен инструмент за постигане и поддържане на ефективна ИСУ. Висшето ръководство на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД ефективно планира и изпълнява различни действия за справяне с рисковете и използване на възможностите за максимализиране на резултатите, включително, но не само, постигане на поставените цели и предотвратяване на негативните ефекти върху своите продукти, услуги и ИСУ.
Водоснабдяване и канализация ЕООД гр. Стара Загора притежава сертификат по международни стандарти за управление на:
– качество – ISO 9001:2015
– околната среда – ISO 14001:2015
– Здраве и безопасността при работа – ISO 45001:2018
– Компетентността на лаборатории за изпитване и калибриране ISO 17025:2006
Всяка година Дружеството преминава успешно контролни одити, които следят за спазването, ангажираността и компетентността, с която се работи.

Във връзка и с цел осъществяване на политиката на Дружеството и насърчаване за непрекъснато подобряване на екологичните резултати , както и  минимизиране на влиянието на дейностите ни върху околната среда, е открита процедура по доброволно присъединяване  към Схема на Общността за управление по околната среда и одит (ЕМАS) в съответствие с изискванията на Решение (ЕС)  № 2017/2285 на комисията съгласно Регламент (ЕО)  № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета.

През месец Септември 2020 г. ВиК ЕООД Стара Загора, получи удостоверение за регистрация по EMAS.

С въвеждането на ЕМАS ръководството гарантира:

– Непрекъснато подобряване на резултатността спрямо околната среда

– Спазване на законодателството в областта на околната среда

– Насърчаване на отговорна употреба на вода и пестеливо използване на природните ресурси

– Изпълнение на задълженията по качествен и екологосъобразен начин

– Предотвратяване на всякакви вредни въздействия върху околната среда.

Ръководството поема ангажимента и отговорността по осигуряване на необходимите ресурси, за изпълнение на начертаната политика, постигане на поставените цели и спазване на всички изисквания при работа съгласно въведените стандарти.

ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ ДОСТАВКА НА ПИТЕЙНА ВОДА – РЕЗЮМЕ 

Екологична декларация на ВиК Стара Загора.

Декларацията на ръководството за политика на управление и Цели по качеството