Нови цени на водоснабдителните и канализационните услуги, в сила от 01.01.2024 г. както следва:

Цени на ВиК услуги без ДДС, в лв./куб.м 2024 г.
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите 3.229
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води 0.328
Цена за услугата пречистване на отпадъчните води:  
Битови и приравнените към тях общ., търг. и др. 0.635
Промишлени и стопански:  
степен на замърсяване 1 0.709
степен на замърсяване 2 1.040
степен на замърсяване 3 1.545
Цена за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор 1.066

Към цената се начислява допълнително 20% ДДС, съгласно ЗДДС.

Комплексната крайна цена за битови и приравнени към тях абонати, ползващи трите услуги – доставяне, отвеждане и пречистване с включен ДДС е 5.03 лв.

 

От Ръководството

Подробности и симулации каква би била Вашата цена, може да видите click_blueтук….