На 23 ноември, четвъртък, в 12.00 ч. в гр. Чирпан на адрес – пл. „Съединение“ №1 (площада пред Общината) официално ще бъдат открити 2-та изпълнени обекта по проект №.BG16M1OP002-1.016-0013, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура за директно предоставяне BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ на конкретен бенефициент “Водоснабдяване и канализация” EООД – Стара Загора.

На събитието ще присъстват областният управител на Стара Загора – Ива Радева, кметът на гр. Чирпан – Ивайло Крачолов, управителят на ВиК Стара Загора – инж. Радостин Миланов, изпълнители на проекта, медии, граждани и заинтересовани страни.

Два са изпълнените обекти в агломерация Чирпан: Външен довеждащ водопровод от водоизточник „Марица” от км. 4+943 до водоем V= 6 500 m³ на гр. Чирпан и Реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа на града.

Довеждащият водопровод от водоизточник „Марица” до Чирпан, заедно с тласкателния водопровод, който в по-голямата си част е изпълнен от етернитови тръби ф546 mm е икономически оправдано, но в експлоатационно отношение се оказва крайно ненадеждно. Заедно с това, се създаваха предпоставки за висока аварийност. Сега вече той е частично подменен със стоманени и стъклопластови тръби.

С настоящия проект е подменена останалата част от довеждащия водопровод, който е и главният тласкателен водопровод на гр. Чирпан, като 5321 м. етернитови тръби са подменени с нови такива, изработени от полиетилен с висока плътност. По трасето на водопровода са изградени и множество съоръжения – водомерни шахти, шахти спирателен кран, въздушници, изпразнителни шахти и други.

Съществуващата вътрешна водопроводна мрежа на гр. Чирпан е изградена през 50-те и 60-те години на миналия век. Изпълнена е основно от етернитови и стоманени тръби, които са амортизирани и предизвикват чести аварии. Водопроводите, изпълнени от ПЕВП, представляват малък процент от водоснабдителната система на града (около 4,5%). Има участъци от водопроводната мрежа на града, които са с проблеми относно нормалното налягане, което е наложило да се оформят зони на мрежата.

С този проект бяха изпълнени водопроводи по трасето на вече изместени канализационни клонове. Новите водопроводи затварят водопроводен пръстен и осигуряват налягане за потребителите. Изключени са от експлоатация участъци от стар водопровод, които преминават през частни имоти. Всичко това повишава качеството на услугата, нейната надеждност и непрекъснато водоподаване.
Общата дължина на новоизградените и реконструирани водопроводи по настоящия проект е 1259 м. диаметър ф90 мм.

С проекта се изградиха нови канализационни клонове. Не всички имоти в гр. Чирпан са присъединени към канализационната мрежа на града. С изграждането на новите канализационни клонове се премахват отпадните ями и се елиминират нерегламентираните зауствания на непречистени отпадъчни води във водните течения на гр. Чирпан, преминаващи през регулацията на града. Резултатът е по-добра работа на пречиствателната станция, като към нея се отвеждат нови количества отпадни води. Увеличава се броя на потребителите, които получават качествени услуги от ВиК Стара Загора ЕООД.

В рамките на настоящия проект са реконструирани: канализационна мрежа с дължина 2030 м, включително по трасето са реконструирани всички канализационни клонове до дворната ревизионна шахта в имота; изградени са улични отоци с дъждоприемни шахти, 3 бр. дъждопреливници и канализационна помпена станция в югоизточния край на града.

Общата стойност на обекта е 7 695 354 лв. с ДДС, от които от Кохезионния фонд 4 807 672,41 лв., националното съфинансиране е 848 412.78 лв.
Собственият принос на Бенефициента е в размер на 756 709,81 лв., като недопустими разходи за ДДС са 1 282 559 лв.

Loading