Нови цени на водоснабдителните и канализационните услуги, в сила от 01.01.2023 г. както следва:

Цени на ВиК услуги без ДДС, в лв./куб.м2023 г.
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите3.026
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води 0.267
Цена за услугата пречистване на отпадъчните води:
Битови и приравнените към тях общ., търг. и др.0.546
Промишлени и стопански:
степен на замърсяване 10.610
степен на замърсяване 20.894
степен на замърсяване 31.329
Цена за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор0.969

Комплексната крайна цена за битови и приравнените към тях абонати, ползващи трите услуги – доставяне, отвеждане, пречистване с включен ДДС е 4,606 лв./м3

От Ръководството

Подробности и симулации каква би била Вашата цена, може да видите click_blueтук….

Loading