ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Условията и редът за ползване на водоснабдителните и канализационните услуги, както и взаимоотношенията между нашата фирма „ВиК“ и вас – нашите абонати, са определени с Наредба N 4 на Министерството на регионалното развитие и благоустройтво, издадена на 14.09.2004 г. Оттогава насам нашите взаимоотношения се уреждат на договорна основа. Договорът за водоснабдяване се сключва по писмена молба на собственика на имота, който ние ще снабдяваме с питейна вода и от който ще отвеждаме каналните води.
Когато става дума за имоти в сграда – етажна собственост има две възможности:
• всеки собственик лично да сключи договор;
• представителят на Управителния съвет на етажната собственост да сключи договора от името на собствениците, като за целта трябва да е упълномощен от Общото събрание съгласно чл. 47, ал. 1 на Закона за собствеността.

Закони и наредби свързани с ВиК

От уличния водопровод към вашия дом водата се подава чрез водопроводно отклонение, което завършва с водомерен възел, който трябва да е разположен или в дворна шахта на разстояние най-много 2 метра от регулационната линия на парцела или в леснодостъпно затворено помещение непосредствено след навлизането на водопроводното отклонение в сградата, ако е до 5 м. от уличната регулационна линия. Водопроводното отклонение завършва с индивидуален водомер, ако имотът е самостоятелен, или с общ – ако е етажна собственост.

Когато сте собственик на индивидуален имот с шахта: да я опазвате от замърсяване и повреда, както и от замръзване през студения период
Когато обитавате етажна собственост: да не се правят „нелегални“ отклонения във вътрешната инсталация след общия водомер. А там, където край сградата има зеленчукови лехи или цветни градини – да не се допуска тяхното поливане с вода от чешмата в общото помещение. И в двата случая ще се увеличи доплащането за общо ползваната вода, т.е. недобросъвестните абонати ще се облагодетелстват за сметка на добросъвестните.

Разликата между отчета по общия водомер и сумата от отчетените водни количества по индивидуалните водомери се разпределя пропорционално по следния начин:
1. Сумират се количествата начислена консумация по индивидуалните водомери, свързани след общия водомер.
2. Полученото по т.1 количество се изважда от количеството вода, преминала през общия водомер и се получава разликата за разпределяне.
3. Получената по т.2 разлика се дели на полученото количество по т.1 и се получава коефициента за разпределяне.
4. С получения по т.3 коефициент се умножава начислената консумация по индивидуалните водомери и така се получава пропорционалната част от разликата.

1. Апартаментните водомери, които най-често са от типа 5 м3 са с клас на точност „В”, което означава, че допустимата грешка за отчитане е ± 3%, т.е. слабите течове на казанчета, канелки, смесителни батерии и други може да не бъдат отразени в показанията на апартаментните водомери, но тези слаби течове, прибавени към общия моментен разход на вода се отчитат от главния водомер. Така само от разликата на точността на апартаментните водомери се натрупва разлика на общия водомер. Индивидуалните водомери са собственост на абонатите и подлежат на задължителна метрологична проверка на всеки 10 години. Ако болшинството индивидуални водомери са непроверени, се предполага, че отчитат неточно и тогава е нормално да има разлика от отчетеното с общия водомер.
2. Друга причина може да бъде липсата на достъп на инкасаторите едновременно до всички индивидуални водомери и до общия. В този случай инкасаторът не може да засече с точност индивидуалните водомери.
3. Загуба на вода в сградната водопроводна инсталация.
4. Водочерпни прибори в общите части на сградата, на които няма монтирани водомери.
5. Потребители в сграда-етажна собственост без монтирани индивидуални водомери, инкасирани по норматив, с разход по-голям от норматива(евентуален теч).
6. При физическо въздействие върху измервателните уреди от страна на потребителите.

Отговорност за водоснабдителната мрежа:
ВиК ЕООД Стара Загора носи отговорност за снабдяването на имотите на своите клиенти с вода. Ремонтът и поддържането на цялата водопроводна мрежа до общия водомер на жилищния блок, както и на самия него е за сметка на дружеството. Клиентите носят отговорност за вътрешната водопроводна инсталация след общия водомер.
Отговорност за канализационната мрежа:
ВиК ЕООД Стара Загора отговаря за отвеждането на отпадъчните води от имотите на своите клиенти чрез канализационната мрежа.
ВиК ЕООД Стара Загора извършва ремонта и поддръжката на уличната канализационна мрежа. Доброто техническо състояние на канализационните отклонения и ревизионните шахти, като елементи на сградната канализация е задължение на собствениците и услугите по поддържането им се извършват от дружеството за сметка на собствениците по действащите към момента цени за услуги на населението.

Дружеството има отговорност да монтира, поддържа и контролира водомерите на водопроводното отклонение /т.е. общия водомер/. Доставката, монтажът, проверката и ремонтът на индивидуалните водомери се осигурява от потребителите за тяхна сметка. ВиК ЕООД Стара Загора има право да връчва предписания за отстраняване на констатирани нарушения и за проверка на измервателните уреди при съмнение за повреда. При неизпълнение на предписанието на потребителя се начислява консумация като на абонат без водомер.
Дружеството отчита и фактурира изразходваната вода само въз основа на измервателен уред, одобрен по реда на Закона за измерванията (ЗИ) /т.е. минал редовната последваща проверка, с валиден знак за годност и отчитащ в допустимите параметри по стандарт/.

Прави се писмено възражение Център за работа с клиенти на ВиК в 7-дневен срок от връчването на платежният документ. Това възражение обаче не освобождава абоната от задължението да заплати сумата в установения срок. Нашата фирма е задължена да се произнесе по възражението в 10-дневен срок от подаването му и при несъгласие на абоната с решението, спорът се решава по съдебен ред.

При продажба на имот върху новия собственик преминават всички права и задължения, произтичащи от сключения договор с „ВиК“ ЕООД. Новият собственик е задължен да ни уведоми за промяната на собствеността в седемдневен срок.
Проверете дали е отчитана редовно водата и дали са платени сметките на жилището, което купувате!

Loading