Цени на технически и строителни услуги

I. Технически услуги:

Вид услуга Обикновена Бърза
Цена без ДДС Цена с ДДС Цена без ДДС Цена с ДДС
1 Съгласуване на скица:
 – формат А4 16.75 20.10 33.50 40.20
 – формат А3 21.00 25.20 41.75 50.10
 – формат по голям от А3 33.50 40.20 66.75 80.10
2 Предоставяне на предварителни изходни данни за ПУП 33.50 40.20 66.75 80.10
3 Презаверяване на предварителни изходни данни за ПУП 16.75 20.10 33.50 40.20
4 Съгласуване на ПУП
– Съгласуване на схеми за ПУП 16.75 20.10 33.50 40.20
– Съгласуване на ПУП-ПП за линейни обекти  до 500 м 25.00 30.00 50.00 60.00
– Съгласуване на ПУП – ПП за линейни обекти над 500 м 41.75 50.10 83.50 100.20
5* Проучване и предоставяне на изходни данни за присъединяване към ВиК мрежите
– проучване и предоставяне на данни  за проектиране на СВО 32.20 38.64 48.292 57.95
– проучване и предоставяне на данни  за проектиране на СКО 32.20 38.64 48.292 57.95
– проучване и предоставяне на данни  за проектиране на СВО и СКО 60.833 73.00 91.25 109.50
– проучване и предоставяне на данни  за временно водоснабдяване на строителна площадка 32.20 38.64 48.292 57.95
6* Презаверяване на изходни данни за присъединяване към ВиК мрежите 16.242 19.49 24.358 29.23
7 Разглеждане и съгласуване на проект без външни връзки 33.50 40.20 66.75 80.10
8* Разглеждане и съгласуване на проект за СВО/СКО /нелинеен обект/
СВО 31.867 38.24 47.80 57.36
СКО 31.867 38.24 47.80 57.36
СВО и СКО 63.742 76.49 95.60 114.72
9 Разглеждане и съгласуване на проекти на линейни обекти:
 – с дължина до 250 м 33.50 40.20 66.75 80.10
 – с дължина от 250 м до 500 м 66.75 80.10 133.50 160.20
 – с дължина от 500 м до 1000 м 100.00 120.00 200.00 240.00
 – с дължина над 1000 м 166.75 200.10
10 Становище за присъединен обект 33.50 40.20 66.75 80.10
11 Становище за готовност на обекта за въвеждане в експлоатация 41.75 50.10 83.50 100.20
12 Презаверяване на становище 16.24 19.49 24.36 29.23
13 Изготвяне на оферта за СМР 16.667 20.00
14 Договор за присъединяване към ВиК мрежата – отдел “Технически” без такса
15 Договор за отвеждане и пречистване на производствени отпадъчни води – отдел “Канализация” без такса
16 Договор за временно водоснабдяване -отдел “Технически” без такса
17 Договор за доставка на вода и отвеждане и пречистване на отпадъчни води – отдел “Реализация” без такса

II. Строителни услуги:

Вид услуга Обикновена Забележка:
Цена без ДДС Цена с ДДС
1 Услуга за осигуряване на условия за временно захранване на строеж /обект/ към водопроводната мрежа 293.233 351.88 включва: труд и м-ли на връзката СВО с ул. водопровод без изкопни работи и възтановяване на настилки
2 Услуга за осигуряване на условия за прекъсване на временно захранване на строеж /обект/ към водопроводната мрежа 642.117 770.54 включва: труд и м-ли на затапване на СВО до ул. водопровод с изкопни работи и възстановяване на настилка
3 Услуга за осигуряване на условия за изграждане на постоянно захранване на строеж /обект/ към водопроводната мрежа включва: труд и м-ли на връзката СВО с ул. водопровод без изкопни работи и възстановяване на настилка
– до Ф 32 мм 293.233 351.88
– до Ф 63 мм 331.60 397.92
– до Ф 90 мм с водовземна скоба 471.80 566.16
– до Ф 90 мм с тройник 1461.383 1753.66
4 Услуга за осигуряване на условия за изграждане на връзка на строеж /обект/ към канализационната мрежа при същ. УРШ 240.25 288.30 включва: труд и м-ли на връзката СКО и ул. Канализация при същ. РШ без изкопни работи и възстановяване на настилка
5 Услуга за спиране на водоподаването на имот /строеж/ по искане на частен инвеститор 60.292 72.35 включва: труд и транспорт работници

 

ЗАБЕЛЕЖКА:
1. Настоящата Заповед отменя Заповед № З-40/30.01.17г. и влиза в сила от 04.01.2021г.
2. По т. 2 при по-особени случаи се правят индивидуални оферти.
3. С “*” са отбелязани регулираните услуги.