Цени за нови услуги в село Богомилово, общ. Стара Загора и град Раднево

18 октомври 2018
18 октомври 2018, Коментари Коментарите са изключени за Цени за нови услуги в село Богомилово, общ. Стара Загора и град Раднево

На основание Заповед З-514/17.10.2018 г. на Управителя на В и К ЕООД и във връзка с изградените по Оперативни програми, финансирани от европейски фондове улични канализационни мрежи, включително и сградните канализационни отклонения към имотите  – „Битово – фекална канализация на с. Богомилово, община Стара Загора  Етап II и Етап III” и „Интегриран воден Проект изграждане и разширение на Вик мрежата на град Раднево“.

На основание чл. 84 от Закона за устройство на територията алинея (4) Собствениците на застроени недвижими имоти са длъжни да се присъединят към изградените водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения.

 Услугите отвеждане и пречистване на отпадъчни води се въвеждат за всички потребители в с. Богомилово, общ. Стара Загора и за гр. Раднево, както следва:

Цена за отвеждане на отпадъчни води  – 0,10 лв/куб.м

 Цена за пречистване  на отпадъчни води:

  • за битови и приравнени към тях обществени, търговски и други стопански потребители – 0,36 лв/куб.м
  • Степен на замърсяване 1 – 0,36 лв/куб.м
  • Степен на замърсяване 2 – 0,71 лв/куб.м
  • Степен на замърсяване 3 – 1,07 лв/куб.м

Към цената на услугата се начислява допълнително 20% ДДС, съгласно ЗДДС (ДВ бр.33 1998г).

Подадените Декларации за липса на включване към изградените канализационни мрежи да се считат за невалидни.

Декларации могат да се подават единствено при липса на изградена улична канализация.

Цените ще бъдат начислени от 01.11.2018г.