6 януари 2016
6 януари 2016, Коментари Коментарите са изключени за Цени за нови услуги в кв. Кольо Ганчево

На основание Разрешение за ползване № СТ-05-1898/29.10.2014г. на строеж 1 „Интегриран воден Проект Стара Загора”-„Канализация на квартал „Кольо Ганчев“; строеж 2 – Улична канализация Главен профил I; строеж 3 – „Улична канализация квартал „Кольо Ганчев“ и строеж 4 – Канализационни помпени станции два броя, гравитачен и тласкателни тръбопроводи находящи се в землището на Стара Загора община Стара Загора,
се въвежда на цена на нови услуги отвеждане и пречистване на отпадъчни води за всички потребители в кв. „Кольо Ганчев“, както следва:
Цена за отвеждане на отпадъчни води – 0,10 лв/куб.м
Цена за пречистване на отпадъчни води:
• за битови и приравнени към тях обществени, търговски и други стопански потребители – 0,36 лв/куб.м
• Степен на замърсяване 1 – 0,36 лв/куб.м
• Степен на замърсяване 2 – 0,71 лв/куб.м
• Степен на замърсяване 3 – 1,07 лв/куб.м
Към цената на услугата се начислява допълнително 20% ДДС, съгласно ЗДДС (ДВ бр.33 1998г).
Цените влизат в сила от 01.01.2016г.