Цени за нови услуги в град Чирпан

5 януари 2021
5 януари 2021, Коментари Коментарите са изключени за Цени за нови услуги в град Чирпан

Във връзка с изградената по Оперативна програма, финансирана от европейски фондове Пречиствателна станция за отпадъчни води и канализационна мрежа в гр. Чирпан.

На основание решение на КЕВР № Ц-46/30.12.2020, Разрешение за ползване № ДК-07-СТ-135/07.12.2020г., предадени публични активи от Асоциацията по ВиК съгласно изх.№АВиК-АП-03-1/30.12.2020г. и чл. 84 от Закона за устройство на територията алинея (4) Собствениците на застроени недвижими имоти са длъжни да се присъединят към изградените водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения.

Със заповед № З-19/05.01.2021 г. В и К ЕООД Стара Загора, въвежда цена на нови услуги отвеждане и пречистване на отпадъчни води за всички потребители в гр. Чирпан, както следва:

Цена за отвеждане на отпадъчни води  – 0,125 лв/куб.м

Цена за пречистване  на отпадъчни води:

  • За битови и приравнени към тях обществени, търговски и други стопански потребители – 0,373 лв/куб.м
  • Степен на замърсяване 1 – 0,417 лв/куб.м
  • Степен на замърсяване 2 – 0,597 лв/куб.м
  • Степен на замърсяване 3 – 0,922 лв/куб.м

Към цената се начислява допълнително 20% ДДС, съгласно ЗДДС.

Цените влизат в сила от 07.01.2021 г.