В рамките на своята компетентност Лабораторията извършва пробовземане и анализ на питейни, подземни и отпадъчни води.

Изпитвателна лаборатория е структурирана в две звена – сектор „Питейни води“ и сектор „Отпадъчни води“:

Сектор „Питейни води“ извършва пробовземане, химичен и микробиологичен анализ на питейни и подземни води за:

  • наблюдение и контрол на качеството на питейната вода, доставяна от Дружеството, съгласно изискванията на Наредба № 9/16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели;
  • мониторинг и проучване на водоизточниците, експлоатирани от „В и К“ ЕООД – гр. Стара Загора;
  • лабораторен контрол на качеството на водата след отстраняване на аварии и приключване на ремонти на водоснабдителната система.
  • Сектор „Отпадъчни води“ извършва пробовземане и химичен анализ на отпадъчни води за:
  • наблюдение и контрол на качеството на отпадъчните води, съгласно индивидуалните разрешителни за заустване на всички Пречиствателни станции за отпадъчни води, експлоатирани от „В и К“ ЕООД гр.Стара Загора;
  • мониторинг на производствени отпадъчни води, зауствани в градската канализация и в селищните пречиствателни станции, съгласно Наредба № 7/14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места

Освен лабораторни дейности, извършвани в услуга на „В и К“ ЕООД – гр. Стара Загора, Изпитвателна лаборатория извършва и лабораторни услуги по заявка на клиенти срещу заплащане, съгласно приложения Ценоразпис.

   Заявка за извършване на лабораторни услуги 

   Ценоразпис на извършваните услуги от изпитвателна лаборатория „Води“


Ръководител Изпитвателна Лаборатория
Диана Славова
тел. +359882793095
e-mail: lab@wik-stz.com

Адресът на лабораторията е:
Околовръстен път Стара Загора – Димитровград, ПСОВ