Технически и строителни услуги

1.Съгласуване на скица

2.Издаване на становище за предоставяне на предварителни изходни данни за изработване на ПУП

3.Издаване на становище за съгласуване на проект за ПУП

4.Издаване на становище за предоставяне на изходни данни и условия за присъединяване към ВиК мрежите

5.Издаване на становище за съгласуване на инвестиционен проект

6.Издаване на становище за присъединен към В и К мрежата обект

7.Издаване на становище за готовност на обект за въвеждане в експлоатация

8.Сключване на договор за присъединяване към водоснабдителната и/или канализационната мрежи

9.Сключване на договор за временно присъединяване към водоснабдителната мрежа

10.Сключване на договор за предоставяне на услугите водоснабдяване, канализация и пречистване

11.Услуга за осигуряване на условия за изграждане на постоянно захранване на строеж /обект/ към водопроводната мрежа и/иликъм канализационната мрежа при същ. УРШ

12.Услуга за осигуряване на условия за временно захранване на строеж /обект/ към водопроводната мрежа

13.Услуга за осигуряване на условия за прекъсване на временно захранване на строеж /обект/ към водопроводната мрежа

14.Услуга за спиране на водоподаването на имот /строеж/ по искане на частен инвеститор

 Заявление за осигуряване на условия за временно захранване на строеж /обект/ към водопроводната мрежа

 Заявление за осигуряване на условия за прекъсване на временно захранване на строеж /обект/ към водопроводната мрежа

 Заявление за осигуряване на условия за изграждане на постоянно захранване на строеж /обект/ към ВиК мрежата

 Заявление за спиране на водоподаването за имот /строеж/ по искане на частен инвеститор