1. Съгласуване на скица

    Съгласуването на скицата е с цел:

  • Изготвяне на ПУП за съоражения на техническата инфраструктура – кабелни трасета: електрически, телефони, оптични и газификация;
  • Изготвяне на инвестиционен проект за съоръжения на техническата инфраструктура –кабелни трасета: електрически, телефонни, оптични и газификация;

   Прилагат се следните документи:

  •  Актуална скица на имота с нанесен подземен кадастър, за имоти намиращи се в регулацията на населеното място.
  • Актуална скица на имота от кадастъра за имоти извън регулацията на населеното място;
  •  Панорамна скица на имота /при необходимост/;
  •  Копие от документ за собственост и/или учредено право на строеж в чужд имот /със  заличени данни на трети лица, нямащи отношение към издаването на настоящия документ/;
  •  При присъединен обект – съществуващ абонатен №

    Съгласуване на скица Изтегли: Заявление №1

  ВИД УСЛУГА ОБИКНОВЕНА ОБИКНОВЕНА БЪРЗА БЪРЗА
    Цена без ДДС Цена с ДДС Цена без ДДС Цена с ДДС
  1.Съгласуване на скица:        
   формат А4 16.75 20.10 33.50 40.20
  формат А3 21.00 25.20 41.75 50.10
   формат по голям от А3 33.50 40.20 66.75 80.10