Структура на управление

Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Стара Загора, според статута си е дружество със 100% държавна собственост и има основна дейност – експлоатация и поддържане на водопроводната и канализационна система в общините от област Стара Загора.

Понастоящем структурата на ВиК Стара Загора е организирана на три нива под Упра­вителя. Първото ниво – Заместник управител, второ ниво включва Главен инженер и Ръководител Финансово-икономическа дейност, заедно с основния управленски персонал по отдели и трето ниво е представено от 6 Регионални звена.

Дружеството се управлява и представлява от инж. Росен Найденов

Вижте Структура на управление на Дружеството

Мениджърският състав на дружеството в Централно управление:

Управител инж. Росен Найденов
Н-е Финансово икономическа дейност Жасмина Георгиева
Главен инженер  инж. Пеньо Пейков
отдел Водоснабдяване  инж. Севдалина Драгова
отдел Канализация  инж. Татяна Манчева
отдел Пречистване
отдел Енергомеханичен  инж. Александър Огнянов
отдел Технически  инж. Жаклина Смилянова
отдел Управление на проекти  инж. Милена Димитрова
отдел Сигурност  инж. Деян Карашмалъков
отдел Реализация  Екатерина Ралева
Отдел Жалби и връзка с клиенти
отдел Обществени Поръчки  Пламен Вълков
отдел Вътрешен одит  Калина Радева
отдел Човешки ресурси  Юлияна Русева
отдел КОИ
отдел ТРЗ  Елена Казлачева
отдел Информационни технологии  Златко Стамов

Ръководители на експлоатационните райони:

Район ПСД инж. Димо Димов
Район Стара Загора инж. Николай Калудов
Район Казанлък инж. Станислав Христов
Район Чирпан инж. Живко Жечев
Район Раднево Митко Димитров

Ръководители на ПСОВ:

ПСОВ Стара Загора инж. Стойчо Ангелов
ПСОВ Казанлък (Овощник) инж. Марияна Гочева
ПСОВ Раднево инж. Красимир Георгиев
ПСОВ Павел Баня Ивелина Василева