Структура на управление

Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Стара Загора, според статута си е дружество със 100% държавна собственост и има основна дейност – експлоатация и поддържане на водопроводната и канализационна система в общините от област Стара Загора.

Понастоящем структурата на ВиК Стара Загора е организирана на три нива под Упра­вителя. Първото ниво – Главен инженер и Ръководител Финансово-административна дейност, Второ ниво – Ръководители направления, заедно с основния управленски персонал по отдели и трето ниво е представено от 6 Регионални звена.

Дружеството се управлява и представлява от инж. Радостин Миланов

Вижте Структура на управление на Дружеството

Мениджърският състав на дружеството в Централно управление:

Управителинж. Радостин Миланов
Н-е Финансово административна дейностСнежана Борисова
Н-е Финансово счетоводна дейностЖасмина Георгиева
Главен инженеринж. Николай Калудов
отдел Водоснабдяванеинж. Севдалина Драгова
отдел Канализацияинж. Татяна Манчева
отдел Енергомеханиченинж. Александър Огнянов
отдел ГИСинж. Момчил Тодоров
отдел Техническиинж. Жаклина Смилянова
отдел Управление на проектиинж. Милена Димитрова
отдел Сигурностинж. Деян Карашмалъков
отдел РеализацияЕкатерина Ралева
отдел Обществени ПоръчкиПламен Вълков
отдел Вътрешен одитКалина Радева
отдел Човешки ресурсиЮлияна Русева
отдел ТРЗ Елена Казлачева
отдел Информационни технологии Златко Стамов

Ръководители на експлоатационните райони:

Район ПСДинж. Димо Димов
Район Стара Загораинж. Петко Чернев
Район Казанлъкинж. Станислав Христов
Район Чирпанинж. Живко Жечев
Район РадневоМитко Димитров

Ръководители ПСОВ:

ПСОВ Стара Загораинж. Стойчо Ангелов
ПСОВ Казанлък (Овощник)инж. Марияна Гочева
ПСОВ Радневоинж. Красимир Георгиев
ПСОВ Павел БаняИвелина Василева