2. Становище за предварителни изходни данни за изработване на ПУП (Промяна устройствен план)

      Издаване на предварителни изходни данни за изготвяне на ПУП, в които е  дадена:

 •  информация за водопроводната мрежа
 •  информация за канализационната мрежа
 •  имотът попада ли в СОЗ (Санитарно охранителна зона)

     Информация от собственика:

 ПУП ще бъде изготвен с цел: ПУП – ПЗ, ПР, ПП – смяна предназначението на земи /съгл. чл.60, ал.2 от ЗУТ/ и др.   (Инвестиционни намерения):

 •  ПР /промяна регулация/
 •  ПЗ /промяна застрояване/
 •  ППЗ /промяна предназначение на земята/
 •  ПП /парцеларен план/
 •  Предвижда ли се изграждане и на собствен водоизточник:
 •  В случаите на водоснабден и отводнен имот: КЛИЕНТСКИ № 

    Прилагат се следните документи:

 •  Актуална скица на имота от общината с нанесен подземен кадастър за имоти, намиращи се в регулацията на населеното място;
 •  Актуална скица на имота от агенцията по кадастър за имоти, намиращи се извън регулацията на населеното място;
 •  Копие /извадка/ от действащ подробен устройствен план /при необходимост/;
 •  Панорамна скица на имота /при необходимост/;
 •  Копие от документ за собственост и/или учредено право на строеж в чужд имот /със  заличени данни на трети лица, нямащи отношение към издаването на настоящия документ/;
 •  Копие от нотариално заверен договор за учредяване на право за преминаване през чужд имот, съгл. чл. 193 на ЗУТ /при необходимост/; 
 •  При присъединен обект – съществуващ абонатен №

   Издаване на становище за предоставяне на предварителни изходни данни за изработване на ПУП                   Изтегли: Заявление №2

 ВИД УСЛУГАОБИКНОВЕНАОБИКНОВЕНАБЪРЗАБЪРЗА
  Цена без ДДСЦена с ДДСЦена без ДДСЦена с ДДС
 Предоставяне на предварителни изходни данни за ПУП 33.50  40.2066.75
80.10