4. Становище за изходни данни за проектиране и условия за присъединяване към          ВиК мрежи

 Становище, издадено от „ВиК” Стара Загора, представлява изходни данни в които са указани условията за присъединяване към   ВиК мрежи и извадка от ГИС (Географската информационна система на дружеството).

  Издаване на изходни данни за изготвяне на инвестиционен проект, в които е дадена:

 •  информация за водопроводната мрежа
 •  информация за канализационната мрежа

  Информация от собственика.

  Изходните данни за присъединяването са необходими:

 •  за водоснабдяване или отводняване на нов обект, който не е водоснабден /отводнен/
 •  за водоснабдяване или отводняване на съществуващ обект, който не е водоснабден /отводнен/
 •  за промяна параметрите на водоснабдяване или отводняване /СВО И СКО/ на вече присъединен съществуващ обект
 •  за водоснабдяване или отводняване на поземлен имот, в който не се предвижда застрояване

  Прилагат се следните документи:

 •  Актуална скица на имота от общината с нанесен подземен кадастър, за имоти намиращи се в регулацията на населеното място;
 •  Актуална скица на имота от агенцията по кадастър, за имоти намиращи се извън регулацията на населеното място;
 •  Копие /извадка/ от действащ подробен устройствен план /при необходимост/;
 •  Панорамна скица на имота /при необходимост/;
 •  Копие от документ за собственост и/или учредено право на строеж в чужд имот /със  заличени данни на трети лица, нямащи отношение към издаването на настоящия документ/;
 •  Копие от нотариално заверен договор за учредяване на право за преминаване през чужд имот, съгл. чл. 193 на ЗУТ /при необходимост/; 
 •  При присъединен обект – съществуващ абонатен №

*Предоставените данни за местоположението на ВиК проводите и съоръженията са схематични и не са геодезически заснети. Данните са част от ГИС базата данни, поддържана от „ВиК“ Стара Загора, на ВиК проводите и съоръженията, на територията на област Стара Загора. Цифровите модели на ВиК проводите, са създадени от наличния картен материал на „Водоснабдяване и канализация”

 Издаване на становище за предоставяне на изходни данни и условия за присъединяване към ВиК   мрежите Изтегли: Заявление №4

  ВИД УСЛУГА ОБИКНОВЕНА ОБИКНОВЕНА БЪРЗА БЪРЗА
    Цена
без ДДС
Цена
с ДДС
Цена      без ДДС Цена              с ДДС
  5.Проучване и предоставяне на изходни данни за присъединяване към ВиК мрежите        
  проучване и предоставяне на данни за проектиране на СКО   32.20 38.64 48.29 57.95
   проучване и предоставяне на данни за проектиране на СВО и СКО 60.83 73.00 91.25 109.50
  проучване и предоставяне на данни за временно водоснабдяване на строителна площадка 32.20 39.46 48.29 57.95