9. Становище за готовност на обекта за въвеждане в експлоатация 

 Сключване на договор за присъединяване към водоснабдителната и/или   канализационната мрежи

Съгласно изискванията на Наредба №4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи, обн. ДВ, бр. 88/08.10.04 г., изм. и доп. бр. 70/03.09.2019 г.

След окончателното извършване на строителството и за издаване на акт 16 за обекта се подава заявление за „готовност за въвеждане в експлоатация на сградата“ и се сключва  „договор за присъединяване към водоснабдителната и/или канализационна мрежи“. 

      Информация от собственика:

 •    Открита партида на общ водомер: …бр.
 •   Открити партиди на апартаменти:….бр.
 •   Открити партиди на гаражи:…..бр.
 •   Открити партиди на ОСД:….бр.
 •   В случаите на водоснабден и отводнен имот: КЛИЕНТСКИ №

       Прилагат се следните документи:

 •   Разрешение за строеж;
 •  Становище за изградено СВО/СКО от техническия ръководител на експлоатационния район, в който попада обекта;
 •   Копие от екзекутивно геодезическо заснемане на ВиК мрежи (СВО и/или СКО)
 •   Копие от разрешение за ползване на улични В и К мрежи, ако за обекта има необходимост от изграждане на нови                улични ВиК мрежи;
 •   Одобрен инвестиционен проект част „В и К“;
 •   Копие от съгласувана с „ВиК“ ЕООД – Стара Загора скица на имота;
 •   Копие от становище за изходни данни и условия за присъединяване към ВиК мрежите;
 •  Копие от документ за собственост;
 •  Копие от нотариално заверен договор за учредяване на право за преминаване през чужд имот, съгл. чл. 193 на ЗУТ /при необходимост/;

      Издаване на становище за готовност на обект за въвеждане в  експлоатация. Изтегли: Заявление №11

     Сключване на договор за присъединяване към водоснабдителната и/или  канализационната мрежи.

     Изтегли: Заявление №7

 

 ВИД УСЛУГАОБИКНОВЕНАОБИКНОВЕНАБЪРЗАБЪРЗА
  Цена
без ДДС
Цена
с ДДС
Цена      без ДДСЦена          с ДДС
 Становище за готовност на обекта за въвеждане в експлотация 41.75 50.10 83.50 100.20
 Договор за присъединяване към ВиК мрежата – отдел Техническибез такса    
  Договор за отвеждане и пречистване на производствени отпадъчни води – отдел Канализация без таксабез такса   
 Договор за временно водоснабдяване – отдел Техническибез такса