Публични покани преди 01.10.2014

ID ПУБЛИКУВАНА НА: ОПИСАНИЕ ВАЛИДНА ДО:
 9031055  24.06.2014  Обслужване на работниците и служителите, работещи във „ВиК“ ЕООД гр. Стара Загора от служба по трудова медицина
Отваряне на оферти в сградата на ВиК ЕООД на ул. Христо Ботев 62, заседателна зала на 02.07.2014г. 14:00 ч.
 02.07.2014
 9030896  20.06.2014  Избор на оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласова телефонна услуга за нуждите на ВиК Стара Загора ” за период от 1 година .  30.06.2014
 9030815  19.06.2014  Доставка и монтаж на гуми за леки, лекотоварни, товарни автомобили, багери и мотопеди” за нуждите на „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора – за осигуряването на поддръжка и техническа изправност на автомобилите собственост на „ВиК” ЕООД, гр.Стара Загора.  27.06.2014
 9030720  18.06.2014  „Изпитване на отпадъчни води”- извършване на собствен мониторинг от акредитирана лаборатория, в съответствие разрешителните за ползване на воден обект за заустване на отпадъчните води в повърхностни водни обекти от пречистени отпадъчни води след ПСОВ, заустени отпадъчни води от селищни канализации и заустени води от промишлени предприятия.  26.06.2014
 9030628  17.06.2014  Доставка на канцеларски материали за нуждите на „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора  25.06.2014
 9030305  10.06.2014  Избор на банкова институция за финансова услуга – кредит „овърдрафт“ /обезпечен със залог на недвижими активи/ в размер на 500 000 лв.”  18.06.2014
 9030232  09.06.2014  Доставка на резервни части зa багери, собственост на „ВиК” ЕООД, гр.Стара Загора  18.06.2014
 9030075  04.06.2014  Доставка на бетонни конуси и цилиндри (пръстени)”-доставка на бетонни конуси и цилиндри (пръстени)
ИЗТЕГЛЕТЕ ПРИЛОЖЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ
 12.06.2014
 9029854  29.05.2014  Доставка на електроматериали и апаратура за нуждите на „В и К” – ЕООД, гр. Стара Загора
ИЗТЕГЛЕТЕ ПРИЛОЖЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ
 10.06.2014
  9029283  14.05.2014  Абонаментно сервизно обслужване и програмно обезпечаване на апаратни средства, изграждащи системата за дистанционно управление и SCADA система на „ВиК” ЕООД гр. Стара Загора
ИЗТЕГЛЕТЕ ПРИЛОЖЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ
 28.05.2014
 9029159  12.05.2014  Доставка на изделия от бетон и стоманобетон  27.05.2014
 9029111  10.05.2014  Доставка на резервни части зa западноевропейски автомобили, по зададена техническа спецификация  20.05.2014
 9028813  30.04.2014  Извършване на метрологична проверка на водомери за студена и топла вода за точност след ремонт и последващи периодични проверки за точност  16.05.2014
 9028803  30.04.2014  Доставка на резервни части зa Руски автомобили, по зададена спецификация  15.05.2014
 9026558  06.03.2014  Доставка на поплавъци за нуждите на „В и К” ЕООД, гр. Стара   Загора  14.03.2014
 9026268  26.02.2014  Застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“ – за извършване на дейност: „Проектиране на водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения  07.03.2014
 9025562  07.02.2014  Застраховка „Професионална отговорност” на участниците в проектирането и строителството.  17.02.2014
 9024071  18.12.2013  Извършване на независим финансов одит на годишният финансов отчет на В и К за 2014 г. и 2015 г.  07.01.2014
 9023974  16.12.2013  Доставка и монтаж на устройства за определяне на проточните количествени параметри на напорни тръбопроводи за нуждите на „В и К” ЕООД  27.12.2013
9022212 13.11.2013  Избор на банкова институция за извършване комплексно банково обслужване и финансови услуги за нуждите на „ВиК” ЕООД гр.Стара Загора 26.11.2013
9022053 08.11.2013  Доставка на строителни материали за нуждите на „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора 18.11.2013
9021895 06.11.2013  Доставка на кисело мляко за работещите при вредни условия във „В и К” ЕООД, гр. Стара Загора 14.11.2013
9021601 29.10.2013  Доставка на строителни материали за нуждите на „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора – частично възложена 06.11.2013
9021414 24.10.2013  Доставка на кисело мляко за работещите при вредни условия във „В и К” ЕООД, гр. Стара Загора – прекратена 01.11.2013
 9021209 18.10.2013  Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие от лицензиран оператор за нуждите на експлоатационната дейност на “В и К” ЕООД, гр. Стара Загора и специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност 05.11.2013
9021000 14.10.2013  Доставка на кисело мляко за работещите при вредни условия във „В и К” ЕООД, гр. Стара Загора – частично възложена 23.10.2013
9020776 08.10.2013  Доставка на строителни материали за нуждите на „ВиК” ЕООД, гр. Стара  Загора – частично възложена 18.10.2013
 9020717 07.102013  Ремонт на силови трансформатори 20/0.4kv”-ремонт на силови трансформатори 25kva,50kva,63kva,100kva,160kva и 250kva 16.10.2013
 9020605 03.10.2013  GPS система за контрол и наблюдение на автомобили и пътностроителна техника и нейната поддръжка /GPS/ 11.10.2013
 9020130 20.09.2013  Ремонт на силови трансформатори 20/0.4 kv.” – ремонт на силови трансформатори 25kva,50kva,63kva,100kva,160kva и 250kva. – прекратена 30.09.2013
 9019861 12.09.2013  Задължителна годишна застраховка „Трудова злополука” на работниците и служителите във „В и К” ЕООД 20.09.2013
 9019856 12.09.2013   Групова рискова застраховка „Живот“ на персонала на „ВиК“ ЕООД – Стара Загора 20.09.2013
 9019824 11.09.2013  Застраховка „Обща гражданска отговорност“ 19.09.2013
 9019809 11.09.2013  Застраховка „Имущество” на сгради на „В и К” ЕООД, гр. Стара Загора 19.09.2013
9019420 30.08.2013  Задължителна застраховка „Гражданска Отговорност” и застраховка „Автокаско” на автомобилите на „В и К” ЕООД, гр. Стара Загора. 09.09.2013
 9018977 20.08.2013  Доставка на лабораторни реактиви за анализи със спектрофотометри за нуждите на „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора 28.08.2013
 9018776 14.08.2013  Почистване, профилактика и превоз с комбинирана каналопочистваща машина 22.08.2013
 9018077 26.07.2013  Избор на оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласова телефонна услуга за нуждите на ВиК Стара Загора 05.08.2013
 9017710 16.07.2013  Доставка и монтаж на гуми за леки, лекотоварни, товарни автомобили, багери и мотопеди 24.07.2013
 9016491 12.06.2013  Диспечеризация на ВГ за гр. Казанлък 20.06.2013
 9016419 11.06.2013  Доставка на канцеларски материали за нуждите на „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора 19.06.2013
 9016208 05.06.2013  Доставка на резервни части на багери NEW HOLLAND-B110B 17.06.2013
 9016098 03.06.2013  Доставка на електроматериали и апаратура за нуждите на „В и К” ЕООД, гр. Стара Загора 11.06.2013
 9015616 18.05.2013  Изграждане и поддръжка на VPN канали между Централно управление и отдалечените офиси и касови салони на Дружеството 27.05.2013
 9015243 09.05.2013  Доставка на резервни части зa багери, собственост на „ВиК” ЕООД, гр.Стара Загора 17.05.2013
 9015135 07.05.2013  Доставка на резервни части зa западноевропейски автомобили, по зададена техническа спецификация 16.05.2013
 9015131 07.05.2013  Доставка на резервни части зa Руски автомобили, по зададена спецификация 15.05.2013
 9012263 15.02.2013  Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нивомерни системи за ведомствените бензиноколонки на „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора 01.03.2013
 9011634 30.01.2013  Диспечеризация на Водоснабдителна Група за гр. Казанлък Оттеглена на 05.02.2013
 9011468 24.01.2013  Доставка и внедряване на софтуер за управление на процеса по събиране на просрочени вземания от неизрядни клиенти на „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора и обучение на персонала за работа с него 01.02.2013
 90114557 18.04.2013  Доставка на помпи за питейна вода 26.04.2013
 9011090 14.01.2013 Доставка и монтаж на инверторни климатични системи за нуждите на „В и К” ЕООД, гр. Стара Загора 22.01.2013
 9010448 19.12.2012  Събиране на просрочени вземания от неизрядни клиенти на „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора 27.12.2012
 9009352 28.11.2012  Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие от лицензиран оператор за нуждите на експлоатационната дейност на “В и К” ЕООД – гр. Стара Загора 06.12.2012
 9008406 07.11.2012  Групова рискова застраховка „Живот” на персонала във „В и К” ЕООД, гр. Стара Загора 19.11.2012
 9008395 07.11.2012  Задължителна годишна застраховка „Трудова злополука” на работниците и служителите във „В и К” ЕООД, гр.Стара Загора 19.11.2012
 9008384 07.11.2012  Задължителна застраховка „Гражданска Отговорност” и застраховка „Автокаско” на автомобилите на Дружеството 15.11.2012
 9007518 16.10.2012  Избор на банкова институция за извършване комплексно банково обслужване и финансови услуги за нуждите на „ВиК” ЕООД гр.Стара Загора 01.11.2012
 9007427 12.10.2012  Доставка на кисело мляко за работещите при вредни условия във „В и К” ЕООД, гр. Стара Загора 23.10.2012
 9007425 12.10.2012  GPS система за контрол и наблюдение на автомобили и пътностроителна техника и нейната поддръжка /GPS/ 22.10.2012
 9007310 10.10.2012  Задължителна застраховка „Гражданска Отговорност”и застраховка „Автокаско” на автомобилите на „В и К” ЕООД, гр. Стара Загора 18.10.2012
 9007304 10.10.2012  Застраховка „Имущество” на сгради на „В и К” ЕООД, гр. Стара Загора против „Индустриален пожар 18.10.2012
 9007297 10.10.2012  Задължителна годишна застраховка „Трудова злополука 18.10.2012
 9007292 10.10.2012  Групова рискова застраховка „Живот” на персонала във „В и К” ЕООД, гр. Стара Загора 18.10.2012
 9006970 02.10.2012  Доставка на метан чрез системи на зареждане при условията на безналично плащане с карти за продажба на кредит за автомобилния парк на “В и К” ЕООД – гр. Стара Загора 10.10.2012
 9006482 19.09.2012  Абонаментно обслужване на климатични инсталации 27.09.2012
 9005108 14.08.2012  Доставка на лабораторни реактиви за анализи със спектрофотометър DR 2800 за нуждите на „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора 23.08.2012
 9005106 14.08.2012  Доставка на лабораторни реактиви за анализи със спектрофотометър Pharo 100 за нуждите на „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора 22.08.2012
 9004865 08.08.2012  Доставка и монтаж на гуми за леки, лекотоварни, товарни автомобили, багери и мотопеди за нуждите на „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора 16.08.2012
 9004359 25.07.2012  Избор на оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласова телефонна услуга за нуждите на ВиК Стара Загора 02.08.2012
 9002824 14.06.2012  Обслужване на работниците и служителите, работещи във „В и К” ЕООД, гр. Стара Загора от служба по трудова медицина Оттеглена на 19.06.2012
 9002624 07.06.2012  „Изпитване на отпадъчни води” – извършване на собствен мониторинг от акредитирана лаборатория, в съответствие разрешителните за ползване на воден обект за заустване на отпадъчните води в повърхностни водни обекти 18.06.2012
 9002447 04.06.2012  Доставка на канцеларски материали за нуждите на „ВиК” ЕООД, гр. Стара Загора 14.06.2012
 9001575 08.05.2012  Възстановяване водоплътността на НР с. Тъжа в експлоатационен район Казанлък по технологията „Кристализация на бетона” 19.05.2012
 9001504 04.05.2012  Изграждане и поддръжка на VPN канали между Централно управление и отдалечените офиси и касови салони на Дружеството 14.05.2012
 9001205 23.04.2012  Доставка на резервни части на багери HIDROMEK-102B”, съгласно техническа спецификация 03.05.2012
 9001204 23.04.2012  Доставка на резервни части зa западноевропейски автомобили, по зададена техническа спецификация 03.05.2012
 9001202 23.04.2012  Доставка на резервни части на багери NEW HOLLAND-B110B”, съгласно техническа спецификация 03.05.2012
 9001201 23.04.2012  Доставка на резервни части зa Руски автомобили, по зададена спецификация 03.05.2012
 9000944 12.04.2012  Извършване на независим финансов одит на годишният финансов отчет на В и К за 2012 г. и 2013 г., изготвен в съответствие с изискванията на Международните счетоводни стандарти, приети за прилагане в ЕС 07.5.2012
9008387 07.11.2012  Застраховка „Имущество” на сгради на „В и К” ЕООД, гр. Стара Загора 15.11.2012