Промяна на партида

        Необходими условия и  документи

  • При промяна на собствеността или на правото на ползване на новият и/или предишният собственик или ползвател на партидата са длъжни да уведомят ВиК оператора в 30-дневен срок (или 60 дни при смърт на титуляра на партидата) за настъпила промяна.
  • Платени задължения по партидата
  • Попълнено заявление по образец за промяна на партида  Заявление за промяна на клиентска партида 
  • Нотариален акт 
  • Удостоверение за наследници (когато промяната на партидата е по наследство)
  • Споразумение по собственост на титуляр на партида (при повече от един съсобственик) При липса на споразумение, при невъзможност за сключване на споразумение (собственикът/собствениците отсъстват), се прилага допълнителна Декларация за съгласие при прехвърляне на партида, когато един от собствениците отсъства 
  • Документи – справка за юридическо лице, номер по регистрация ЕИК и/или по ЗДДС (при промяна на партида на юридически лица)
  • Договор за наем – (когато промяната на партидата е за отдаване под наем)

          Промяна на партида се извършва в следните случаи: промяна на носителя на право на собственост с документ удостоверяващ  придобиването, при смърт на титуляра на партидата, при напускане от титуляра на семейното жилище по силата на официален документ

Всички услуги се извършват в Центъра за работа с клиенти на “В и К” ЕООД – Стара Загора, бул. “М.М.Кусев” 7 (на пресечката с ул. Христо Ботев). Вход към бул. М.М. Кусев, тел. 042/251 728 или по съответните центрове или управления по райони.

 Адресите на клиентските центрове и управленията по райони може да видите тук

 Електронни услуги, са достъпни онлайн само за регистрирани абонати на Е-фактуриране ВиК Стара   Загора

Цени

Цени за промяна на клиентска партида
 • Смяна на партида население -  ед. цена без ДДС 5.00лв., крайна цена с ДДС  6.00лв.
 • Смяна на партида обществен сектор -  ед. цена без ДДС 12.50лв., крайна цена с ДДС  15.00лв.