Предложение за одобряване на цени на ВиК услуги

4 март 2022, Коментари Коментарите са изключени за Предложение за одобряване на цени на ВиК услуги

Водоснабдяване и канализация ЕООД Стара Загора, в качеството на Оператор на обособената територия, оповестява на потребителите, че на основание на чл. 19 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационни услуги, ще внесе в Регулатора заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, във връзка с Бизнес план за развитие на дейността на дружеството 2022-2026г.

 

Формираните цени на ВиК услуги за посочения период, подлежащи на одобрение от КЕВР са както следва:

Цени на ВиК услуги  без ДДС, в лв./куб.м 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г.
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите 2.774 2.886 2.973 3.087 3.164
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води 0.213 0.257 0.299 0.326 0.331
Цена за услугата пречистване на отпадъчните води:
Битови и приравнените към тях общ., търг. и др. 0.468 0.536 0.581 0.622 0.677
Промишлени и стопански      степен на замърсяване 1 0.523 0.599 0.649 0.695 0.757
  степен на замърсяване 2 0.767 0.878 0.952 1.019 1.109
  степен на замърсяване 3 1.140 1.305 1.415 1.515 1.648
Цена за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор 0.860 0.924 0.985 1.031 1.071