Предложение за одобряване на цени на ВиК услуги

25 юни 2021, Коментари Коментарите са изключени за Предложение за одобряване на цени на ВиК услуги

Водоснабдяване и канализация ЕООД Стара Загора, в качеството на Оператор на обособената територия, оповестява на потребителите, че на основание на чл. 19 от Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационни услуги, ще внесе в Регулатора заявление за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услуги, във връзка с Бизнес план за развитие на дейността на дружеството 2022-2026г.

Оповестените цени по-долу са прогнозни и предстои да бъдат разглеждани и обсъждани в контекста на поставените пред ВиК операторите цели от местните власти, областните управи, „Български ВиК холдинг“ ЕАД, МРРБ и най-вече КЕВР, преди да бъдат утвърдени влязат в сила от 01.01.2022 г.:

 

Цени на ВиК услуги  без ДДС, в лв./куб.м 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г.
Цена за услугата доставяне на вода на потребителите 2.184 2.282 2.433 2.611 2.799
Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води 0.198 0.241 0.284 0.314 0.332
Цена за услугата пречистване на отпадъчните води:
Битови и приравнените към тях общ., търг. и др. 0.394 0.455 0.504 0.555 0.661
Промишлени и стопански      степен на замърсяване 1 0.440 0.508 0.563 0.620 0.739
  степен на замърсяване 2 0.645 0.745 0.826 0.909 1.083
  степен на замърсяване 3 0.959 1.108 1.227 1.351 1.609
Цена за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор 0.686 0.736 0.795 0.862 0.938