Политика за оповестяване на информацията

Настоящата Политика за оповестяване на информация на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора е разработена на основание чл. 63 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия. Тук може да прочетете заповедта и политиката