Осигуряване на условия за изграждане на постоянно захранване на строеж /обект/   към  ВиК мрежата – строителна услуга 

 Съгласно изискванията на Наредба №4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на   водоснабдителните и канализационни системи, обн. ДВ, бр. 88/08.10.04 г., изм. и доп. бр. 70/03.09.2019 г./

 След получаване на разрешително за стоеж от общината се поддава заявление за извършване на строително-монтажни работи за постоянно присъединяване към: 

 • Водопроводната мрежа.
 • Канализационната мрежа.

     Информация от собственика:

 • Имало ли е изградени временни/съществуващи СВО/СКО:
 • Прекъснати ли са стари/временни СВО/СКО.
 • Платено ли е консумираното водно количество до момента.

    Прилагат се следните документи:

 • Разрешение за строеж;
 • Проект част ВиК;
 •  Копие от съгласувана с „ВиК“ ЕООД – Стара Загора скица на имота;
 • Копие от становище за изходни данни и условия за присъединяване към ВиК мрежите;
 •  Копие от нотариално заверен договор за учредяване на право за преминаване през чужд   имот, съгл. чл. 193 на ЗУТ /при необходимост/;
 • Копие от платена такса за присъединяване към ВиК – плаща се в момента;
 • Копие от открита партида за водомер – плаща се в момента;
 •  Други;

 Заявление за осигуряване на условия за изграждане на постоянно захранване на строеж /обект/ към ВиК   мрежата  Изтегли: Заявление  №10

 Относно: 3.Услуга за осигуряване на условия за временно захранване на строеж /обект/ към водопроводната мрежа

Подава се: Заявление за осигуряване на условия за временно захранване на строеж /обект/ към водопроводната мрежа Изтегли: Заявление №8

 Относно: 4.Услуга за осигуряване на условия за прекъсване на временно захранване на строеж /обект/ към водопроводната мрежа

 Относно: 5.Услуга за спиране на водоподаването на имот /строеж/ по искане на частен инвеститор

Подава се: Заявление за спиране на водоподаването за имот /строеж/ по искане на частен инвеститор Изтегли: Заявление №12 

 ВИД УСЛУГАОБИКНОВЕНАОБИКНОВЕНА  
  Цена без ДДСЦена с ДДС  
 3.Услуга за осигуряване на условия за изграждане на постоянно захранване на строеж /обект/ към водопроводната мрежа    
 

– до Ф 32 мм

включва: труд и м-ли на връзката СВО с ул. водопровод без изкопни работи и възстановяване на настилка

 293.23
         351.88  
 
– до Ф 63 мм

включва: труд и м-ли на връзката СВО с ул. водопровод без изкопни работи и възстановяване на настилка

331.60         397.92  
 

– до Ф 90 мм с водовземна скоба

включва: труд и м-ли на връзката СВО с ул. водопровод без изкопни работи и възстановяване на настилка

4.Услуга за осигуряване на условия за изграждане на връзка на строеж /обект/ към канализационната мрежа при същ. УРШ включва: труд и м-ли на връзката СКО и ул. Канализация при същ. РШ без изкопни работи и възстановяване на настилка

5.Услуга за спиране на водоподаването на имот /строеж/ по искане на частен инвеститор  включва: труд и транспорт работници

471.80

 

 

 

240.25

 

 

60.29

        566.16

 

 

 

       288.30

     

 

       72.35