ОПОС 2014-2020 ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТ

ОБЕКТ 1 : РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА И КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА НА гр.СТАРА ЗАГОРА – ЮЖНА ЧАСТ

Обект 1 Подобект 1

Подобект 1:
Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа гр.Стара Загора – ДМА зони 1, 2, 3, 4, 5, 6-ЮГ и водопроводи ниска зона, съпътстващи реконструирана канализация Стара Загора

Обект 1 Подобект 2

Подобект 2:
Реконструкция на вътрешна канализационна мрежа на гр.Стара Загора – водосбор на колектор по ул.“Славянска“ и колектори, включващи се в гл. кол. I

ОБЕКТ 2 : РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА И КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА НА гр.СТАРА ЗАГОРА – СЕВЕРНА ЧАСТ

Подобект 1:
Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа гр.Стара Загора – ДМА зони 6-СЕВЕР, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14

Подобект 2:
Реконструкция на вътрешна канализационна мрежа на гр. Стара Загора– водосбор на колектор по ул.“Боруйград“, дъждовен колектор и колектори, включващи се в Гл. Кол. I, II и II’

ОБЕКТ 3 : РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ВОДОПРОВОД ОТ ВОДОЕМ V=11000м³ ДО ОБЛЕКЧИТЕЛНА ШАХТА №9, ВОДОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА „СТАРА ЗАГОРА – ВТОРО МАГИСТРАЛНО ОТКЛОНЕНИЕ“

ОБЕКТ 4 : ВЪНШЕН ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД ОТ ВС „СТАРА ЗАГОРА – ДУНАВЦИ“ В УЧАСТЪКА ОТ СЪБИРАТЕЛНАТА ШАХТА НА ВОДОИЗТОЧНИЦИТЕ ДО ПРЕСИЧАНЕТО НА ПЪТ „гр. КАЗАНЛЪК – яз.КОПРИНКА“

ОБЕКТ 5 : РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА И КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА НА ГР. КАЗАНЛЪК

Подобект 1:
Реконструкция на вътрешна разпределителна водопроводна мрежа гр.Казанлък – ДМА зони 1,2 и 3

Подобект 2:
Реконструкция на вътрешна разпределителна канализационна мрежа на гр.Казанлък

ОБЕКТ 6 : ВЪНШЕН ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД ОТ СЪБИРАТЕЛНА СТАЯ „САХРАНЕ“ ДО ВОДОЕМ V=2000 м³ на ЦПС, гр. КАЗАНЛЪК

ОБЕКТ 7 : РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА И КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА НА гр.ЧИРПАН

Подобект 1: Реконструкция  на вътрешна водопроводна  мрежа на гр. Чирпан

Подобект 2: Реконструкция  на вътрешна канализационна  мрежа на гр. Чирпан

ОБЕКТ 8 : ВЪНШЕН ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД ОТ ВОДОИЗТОЧНИК „МАРИЦА“ ОТ км.4+943 ДО ВОДОЕМ V=6500 м³ гр.ЧИРПАН

ОБЕКТ 9 : РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА  гр.РАДНЕВО 

ОБЕКТ 10 : ВЪНШЕН ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД ОТ ВОДНА КУЛА „КОВАЧ“ ДО РШ „ЗНАМЕНОСЕЦ“ ЗА гр. РАДНЕВО

ОБЕКТ: 11 ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ДЪЛБОКИ ТРЪБНИ КЛАДЕНЦИ В ЗЕМЛИЩАТА НА с.ХАН АСПАРУХОВО И с. ГОРНО БОТЕВО, ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Loading