Обобщение по въпросите на околната среда

Описание на Проекта
ЕБВР е в процес на разглеждане на заем в размер на 9 мил. Евро на „ВиК”- Стара Загора (Компанията) за реконструкцията на водоснабдителната мрежа, водоснабдителната система „Ягода” и главния водопровод „Дунавци”, което ще намали водните загуби и ще осигури редовно водоснабдяване на гр. Стара Загора и на общините обслужвани от ВиК, за рехабилитация на водоснабдителната инфраструктура на Компанията и за подобряване на нейните икономически и технически показатели, което ще доведе до по-надеждно водоснабдяване, намаляване на водните загуби и подобряване на енергийната ефективност.

Разделение по категории и обосновка на класификацията
Въздействията върху околната среда, свързани с подобряване на водоснабдителните и канализационни съоръжения, могат да бъдат лесно установени и да бъдат приложени адекватни мерки за намаляване на отрицателните последствия. Проектът касае съществуващи съоръжения, затова беше изискана и направена Екологична Оценка на съществуващите съоръжения.

Предложената инвестиционна програма може да доведе до ограничено отрицателно въздействие върху околната среда, а ще донесе значителни ползи за опазването на околната среда, които могат да бъдат лесно установени и количествено изразени в Екологичния Анализ. Поради горепосочените причини ЕБВР класифицира проекта като проект B/1, изискващ Екологичен Анализ и Екологичен Одит на предложената инвестиционна програма.

Информация за Екологичния Анализ
Екологичен анализ и Екологичен одит на „ВиК” ЕООД Стара Загора бе изготвен от „ПОВВИК-ООС” ООД през април 2007.

Влияние върху околната средa  –  мерки за намаляване на отрицателните последствия
Екологичният Анализ показа, че предложената инвестиционна програма ще има ограничен неблагоприятен ефект и ще доведе до значителни подобрения, касаещи опазването на околната среда. Бяха констатирани някои потенциални въздействия върху средата, считани за временно явление, като същите ще бъдат смекчени чрез използването на успешни международни практики по управление на строителството. Тези въздействия касаят емисиите на миризми, шум, промени в трафика, неприятности причинени от инсекти, опасности от пожари, визуалнивъздействия, въпроси свързани със ЗБУТ, както и управлението на строителните отпадъци.

Извършено е Пред-проектно проучване на околната среда за установяване на условията към настоящия момент и за прогнозиране на евентуалното въздействие на реконструкцията на водоснабдителната мрежа, както и оценяване възможностите на проекта за привеждане на съоръженията в съответствие с държавните и ЕС стандарти по околната среда. Изготвен е Екологичен План за Действие за подобряване на екологичните, и безопасни условия на труд в Компанията.

Възможности, свързани с опазването на околната среда
Проектът ще има следните благоприятни ефекти: (а) подобряване на качеството и повишаване на количеството на питейната вода и предприемане на действия за постигане на  съответствие с държавните и ЕС стандарти по околната среда и качеството на питейната вода; (б) подобряване на водоснабдителната и водоразпределителната мрежи; (в) повишаване ефективността на работа на Компанията.

Контрол

Банката ще направи оценка на Проекта за неговото съответствие с екологичните и обществени (социални) изисквания в сила през времетраенето на проекта чрез проверяване на годишните екологични доклади изготвяни по проекта и отнасящи се до: (а) текущото изпълнение на конкретните за проекта дейности по околната среда и безопасните условия за труд, (б) степента на изпълнение на мерките по смекчаване и подобряване на въздействието върху околната среда. Представителите на банката ще извършват и периодични проверки чрез посещения на обекта, когато сметнат това за необходимо.