30 октомври 2019, Коментари Коментарите са изключени за Инвестиционно намерение за с. Казанка

На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)

У В Е Д О М Я В А М Е

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме  следното инвестиционно намерение:

„Допълнително водоснабдяване на с. Казанка, община Стара Загора“ представляващо тръбен кладенец с дълбочина 103 м.

С цел подобряване качеството на водата подавана до потребителите в с. Казанка, общ. Стара Загора е необходимо да бъде изграден нов тръбен кладенец. Извършено е хидрогеоложко проучване посредством компресорно сондиране.

Добиваните нови водни количества ще се смесват със съществуващия водоизточник на селото – дренаж „Топлика 1 и 2“.

Тръбният кладенец е с дълбочина 103 м, годишно добивано водно количество 9 461 m3/год. Максималният дебит на черпене ще е 0,5 л/сек.

Новият тръбен кладенец ще бъде изграден в имот с идентификатор 35153.2.8 по КККР  на с. Казанка, който е собственост на Община Стара Загора.

Водоносният хоризонт е пукнатинни води западно и централнобалкански масив, водно тяло е BG3G00000Pt044.

Не се очаква генерирани на опасни отпадъци, вредни емиисии.

Дезинфекцията на добивана вода ще се извършва при напорен водоем „Висока Зона“ в имот с идентификатор 35153.34.18 по КККР на с. каза 

  

Управител на ЕООД „ВиК” Стара Загора

инж. Румен Райков