Изпитвателна лаборатория "Води"

sertif_akreditaciq_lab-vodiСтруктурно звено към В и К ЕООД – Стара Загора, състоящо се от две направления „Питейни води” и „Отпадъчни води”.

Лабораторията е акредитирана по стандарти БДС и ISO считано от 30.06.2016 г.

Заповед за акредитация на лабораторията

Показатели за качество на водата на ВиК ЕООД – Стара Загора по райони

Ръководител лаборатория – инж. Даниела Георгиева
GSM     0882 793 095
e-mail   lab@wik-stz.com

 

Документи за нуждите на клиентите на Изпитвателна лаборатория “Води” към ВиК ЕООД Стара Загора

Декларацията на Управителя за осигуряване на безпристрастност

Заявка за извършване на изпитвания

Анкетен лист за оценка на извършените услуги

Процедура по обработка на постъпили жалби към лабораторията

Формуляр за подаване на жалба