Изпитвателна лаборатория "Води"

Сертификат за акредитация

Структурно звено към В и К ЕООД – Стара Загора, състоящо се от две направления „Питейни води” и „Отпадъчни води”.

Лабораторията е акредитирана по стандарти БДС и ISO считано от 30.06.2016

Заповед за акредитация на лабораторията

Ръководител лаборатория – инж. Даниела Георгиева
GSM     0882 793 095
e-mail   lab@wik-stz.com

Ценоразпис на извършваните услуги от изпитвателна лаборатория „Води“

Документи за нуждите на клиентите на Изпитвателна лаборатория “Води” към ВиК ЕООД Стара Загора

Декларация на ръководството за политика на управление

Заявка за извършване на изпитвания

Анкетен лист за оценка на извършените услуги

Процедура по обработка на постъпили жалби към лабораторията

Формуляр за подаване на жалба