5. Издаване на становище за съгласуване на инвестиционен проект

 След изготвяне на инвестиционен проект в съответствие с предоставените изходни данни се подава заявление за разглеждане и съгласуване на проекта.

 Информация от собственика:

 Инвестиционен проект за:

  • Технически /работен/ проект част „В и К“ /сградни, площадкови и др. ВиК мрежи/;
  •   Технически /работен/ проект за СВО;
  •   Технически /работен/ проект за СКО;
  •  Технически /работен/ проект за СВО и СКО;
  •  Идеен проект/ ППР
  •   Технически /работен/ проект за уличен водопровод: ………..м;
  •   Технически /работен/ проект за улична канализация: …………..м;
  •   Технически /работен/ проект за водоснабдяване/канализация на квартал/населено място;                                               Прилагат се следните документи:
  •  Копие от съгласувана с „ВиК“ ЕООД – Стара Загора скица на имота;
  •  Копие от предоставени изходни данни за изработване на инвестиционен проект;
  •   Инвестиционен проект – хартиен носител
  •  Инвестиционен проект – електронен носител: 1бр.
  •  В случаите на водоснабден и отводнен имот: КЛИЕНТСКИ №
  •   Копие от нотариално заверен договор за учредяване на право за преминаване през чужд имот, съгл. чл. 193 на ЗУТ /при     необходимост/; 

Издаване на становище за съгласуване на инвестиционен проект- Изтегли: Заявление №5

 
   Вид Услуга  Обикновена
Цена без ДДС

 Цена с ДДС

Бърза Цена без ДДС

 Бърза с   ДДС
 

Разглеждане и съгласуване на проект без външни връзки

33.50

40.20 66.75 80.10
  Разглеждане и съгласуване на проект за СВО/СКО /нелинеен обект/
  СВО 31.87 38.24 47.80 57.36
  СКО 31.87 38.24 47.80 57.36
  СВО и СКО 63.74 76.49 95.60 114.72
  Разглеждане и съгласуване на проекти на линейни обекти:
  – с дължина до 250 м 33.50 40.20 66.75 80.10
  – с дължина от 250 м до 500 м 66.75 80.10 133.50 160.20
  – с дължина от 500 м до 1000 м 100.00 120.00 200.00 240.00
  – с дължина над 1000 м 166.75 200.10