Изграждане на водна инфраструктура със средства по ОПОС

30 октомври 2019, Коментари Коментарите са изключени за Изграждане на водна инфраструктура със средства по ОПОС

Реализация на проект – Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от

Водоснабдяване и Канализация ЕООД Стара Загора

На 15.10.2019 Водоснабдяване и Канализация ЕООД – Стара Загора подписа Административен договор реф. Д-34-101/15.10.2019 с рег. No. BG16M1OP002-1.016-0013-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма Околна среда 2014-2020г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура за директно предоставяне BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“.

Общата стойност на проекта възлиза на 121 996 236,26 лв от които:

76 217 148,61 лв представляват финансиране от Кохезионния фонд

13 450 085,04 лв е делът на националното съфинансиране от държавния бюджет

11 996 296,57 лв е собствения принос на бенефициента по проекта ВиК ЕООД Стара Загора

Подготовката на проекта стартира през 2016, когато дружеството бе включено в Проекта „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни  фондове. В рамките на този проект, реализиран от Министерството на Регионалното Развитие и Благоустройството, бяха изработени Регионални Предпроектни Инвестиционни Проучвания за 14 ВиК Оператора с оглед постигане на съответствие в агломерации над 10 000 е.ж. с изискванията на Директиви на ЕС.

В обособената територия, обслужванан от ВиК ЕООД – Стара Загора бяха определени 4 агломерации над 10 000 е.ж. – Стара Загора, Казанлък, Чирпан и Раднево.

С реализацията на проекта дружеството цели:

–        Осигуряване на непрекъснатост на водоподаването към водоснабдителните системи на води с необходимото качество и количество;

–        Гарантиране на съответствие на водите за питейно-битови нужди с Директива 98/83/ЕО;

–        Постигане на съответствие с Директива 91/271/ЕИО;

–        Постигане на съответствие с Директива 2013/51/ЕВРАТОМ и Директива 2000/60/ЕО за изграждане на ВиК инфраструктура  за агломерации с над 10 000 е.ж.;

–        Елиминиране на директните зауствания на непречистени отпадъчни води във водни басейни;

–        Осигуряване нормална работа на канализационната система, като се отстранят участъците, които създават подприщване и респективно условия за наводняване. Намаляване на здравния риск за населението;

–        Намаляване на инфилтрацията;

–        Намаляване на разходите за експлоатация и поддръжка на ВиК системите.

Акцентът на инвестиционното намерение на дружеството е рехабилитацията и доизграждане на водоснабдителната и канализационната мрежа. Предвижда се реконструкцията на общо 97,354 км водопроводна мрежа, което е близо 3% от общата дължина на водоснабдителната мрежа, експлоатирана от дружеството. Близо 70%  от дължините, предвидени в проекта, обхващат вътрешна водопроводна мрежа. Обособяването на водомерни зони в гр. Стара Загора и Казанлък допълнително ще спомогне за повишаване ефективността и подобряване на качеството на услугата Водоснабдяване.

Също така, в рамките на проекта е заложено изграждането и въвеждането в експлоатация на дълбоки тръбни кладенци, с което качеството на услугата Водоснабдяване ще се подобри не само за пряко засегната агломерация Раднево, но и за допълнително 25 хил. жители от 21 населени места, попадащи във водоснабдителната система на гр. Раднево.

Проекта включва реконструкцията на общо 19,432 км канализационна мрежа и колектори с оглед подобряване на качеството на услугата Отвеждане на отпадъчни води, както и намаляване на инфилтрациите в системата и повишаване качеството на отпадъчните води.

Пряко отношение към повишаване ефективността на дейност Пречистване ще има реализацията на проекта за ПСОВ Стара Загора – изграждане на изсушителни полета и доставка на оборудване.

Предвидени са средства за надграждане на съществуващите SCADA и GIS системи, както и разработването и внедряването на софтуер за хидравлично моделиране.

Конкретните детайли за обхвата на проекта по агломерации са:

  • В рамките на агломерация Стара Загора ще бъдат изпълнени 5 обекта, обхващащи реконструкция на 44,664 км вътрешна водопроводна мрежа, вкл. обособяване на 14 DMA зони, реконструкция на 16,627 км канализационна мрежа и колектори, участък от 7,343 км от довеждащия водопровод Дунавци, както и изграждане на изсушителни полета и доставка на технологично оборудване за ПСОВ Стара Загора.
  • За агломерация Казанлък е предвидена реконструкцията на 20,476 км вътрешна водопроводна мрежа, вкл. обособяването на 3 DMA зони, реконструкция на 0,844 км канализационна мрежа и участък от 12,446 км от довеждащия водопровод Сахране.
  • В рамките на агломерация Чирпан е предвидена реконструкцията на 0,989 км разпределителна водопроводна мрежа, 1,961 км канализационна мрежа, вкл. изграждането на КПС, както и реконструкцията на участък от 5,431 км от довеждащия водопровод от водоизточник Марица.
  • В агломерация Раднево проекта обхваща реконструкцията на 2,258 км вътрешна водопроводна мрежа, участък от 3,747 км от довеждащ водопровод Землен, както и изграждането и въвеждането в експлоатация на дълбоки тръбни кладенци в землищата на с. Хан Аспарухово и с. Горно Ботево.
  • В рамките на проекта, дружеството е предвидило средства за надграждане на съществуващите SCADA и GIS системи, с оглед повишаване на ефективността на важни оперативни процеси, както и разработването и внедряването на софтуер за хидравлично моделиране, с чиято помощ ще се разработват дългосрочни инвестиционни планове, вкл. изготвяне на графици, оразмеряване и определяне на местоположението на бъдещи съоръжения.

В резултат на изпълнението на така предвидения проект дружеството очаква да постигне намаление на загубите с 13.86% за 4-те агломерации, подобряване на качеството на водоснабдителните услуги за близо 226 хил. жители в обособената територия, обслужвана от ВиК ЕООД Стара Загора, както и подобряване на пречистването на отпадъчните води за близо 233 хил. е.ж.

Делът на съфинансиране на проекта от ВиК ЕООД – Стара Загора ще бъде осигурен чрез дългосрочен инвестиционен заем от Европейската Банка за Възстановяване и Развитие.

Срокът за изпълнение на Проекта за Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от Водоснабдяване и Канализация ЕООД Стара Загора, съгласно Административния договор за безвъзмездна финансова помощ е 54 месеца.