Уважаеми клиенти, бихме желали да Ви информираме за политиката за поверителност и защита на личните данни.

По чл.13 от Регламент ( EC ) 2016/679, общия регламент за защита на личните данни, в сила от 25 май 2018г. за клиентите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – град Стара Загора.

Информация за дружеството:

„Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – град Стара Загора ( Дружеството и/или Администратора ), регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 833066300, със седалище и адрес на управление: Стара Загора, ул.Христо Ботев № 62

Информация за Длъжностно лице по защита на данни:

Име:Пейо Чолаков

Адрес: гр.Стара Загора, ул.Христо Ботев № 62

Имеил: dpo@wik-stz.com

Телефон: 0887/622333

Информация за националния надзорен орган:

Надзорния орган по прилагането на Регламент ( EC ) 2016/679, общия регламент за защита на личните данни е Комисията за защита на личните данни ( КЗЛД )

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел: 02/ 91-53-518, интернет страница: http://www.cpdp.bg; електронна поща: kzld@cpdp.bg.

„Водоснабдяване и Канализация” ООД – град Стара Загора обработва вашите лични данни при спазване на високи стандарти за осигуряване на поверителността, сигурността и на защитата им. Дружеството е въвело и прилага необходимите организационни и технически мерки, за да не допуска нерегламентиран достъп, загуба или неоторизирано ползване на Вашите лични данни. За нас е особено важно да осигурим събирането и обработването на Вашите лични данни, да става в пълно съответствие с изискванията на българското и на европейското законодателства.

 1. Какви категория лични данни събираме:

Физически лица:

 • Трите имена;
 • Постоянен адрес по документ за самоличност;
 • Адрес на обслужвания имот;
 • Адрес за кореспонденция;
 • Единен граждански номер;
 • Телефон;
 • Адрес на електронна поща;
 • Данни за банкови сметки;
 • Информация от документ за собственост на водоснабдявания имот или за учредено право на строеж – само за издаване на изходни данни и сключване на предварителен и окончателен договор за присъединяване към ВиК мрежата;
 • Видеонаблюдение.

 Юридическо лице:

 • ДДС, № или ЕИК/Булстад
 • Адрес
 • Телефон
 • Имейл

2. Принципи свързани с обработването на личните данни:

При обработването на личните данни ще съблюдаваме принципите заложени в чл.5 от Регламент ( EC ) 2016/679

 • Законосъобразност, добросъвестност, прозрачност;
 • Събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели;
 • Подходящи, и ограничени до необходимото във връзка целите;
 • Точни и достоверни, и коригирани по искане на субекта на лични данни;
 • Съхранявани във форма, която позволява идентифициране на субекта, за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват;
 • Цялостност и поверителност: Обработване по начин, който гарантира сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване, срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане,

3. За какви цели обработваме Вашите лични данни и какво е основанието за предоставянето им:

3.1.Обработваме личните Ви данни за сключване и изпълнение на договор или при преддоговорни отношения, както и за легитимни интереси на администратора – съгласно чл.6 т.1 букви „б” и „е” от Регламент ( EC ) 2016/679, общия регламент за защита на личните данни.

Дружеството обработва личните данни, посочени по-горе самостоятелно или в комбинация помежду им:

а) За да Ви предоставим услуги по водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчни води по неформални договори Общи условия, одобрени от националния регулатор Комисията за енергийно и водно регулиране;

б) За издаване на изходни данни, за сключване на предварителни и окончателни договори за присъединяване към ВиК мрежата, съгласно нормативната уредба – Наредба № 4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на ВиК системи;

в) За изпълнение на технически услуги, заявени от клиенти.

Предоставените лични данни от Вас няма да послужат за автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

Молим да имате предвид, че непредоставянето на Вашите лични данни ще доведе до невъзможност дружеството да открие, промени или закрие партида за ползване на ВиК услуги за Вас, като потребител на тези услуги, да издаде изходни данни, сключи предварителен и/или окончателен договор с Вас за присъединяване към ВиК мрежата, или да Ви предостави технически услуги.

Обработката на личните данни се извършва във връзка със целите:

 • Установяване на самоличността на потребителя при откриване, закриване или смяна на партида за ползване на ВиК услуги;
 • Установяване на самоличността на потребителя при издаване на изходни данни;
 • Установяване на самоличността на потребителя при сключване на договор за присъединяване към ВиК мрежата;
 • Управление и изпълнение на заявени от Вас услуги;
 • Изпълнение на договор за присъединяване към ВиК мрежата;
 • Изготвяне и изпращане на фактури за предоставените Ви услуги;
 • За събиране дължимите суми по предоставени ВиК услуги;
 • За да установим и/или предотвратим действия в противоречие с Общите условия за предоставяне на ВиК услуги и/или с действащата нормативна уредба;
 • За да отговорим на подадени от Вас молби, жалби, възражения и предложения.

3.2. Дружествого обработва личните Ви данни и за изпълнение на нормативни задължения и/или за легитимни интереси на трета страна, съгласно чл.6 т.1 букви „в” и „е” от Регламент ( EC ) 2016/679, общия регламент за защита на личните данни.

Обработваме личните Ви данни, включително и данни за изготвяне на сметките Ви за предоставяне на ВиК услуги, за да спазим нормативно установените задължения, като:

 • Задължение да предоставим информация на Комисията за енергийно и водно регулиране, при осъществяване на правомощията й;
 • Задължение да предоставим информация на Комисията за защита на потребителите, при осъществяване на правомощията й;
 • Задължение да предоставим информация на Комисията за защита на личните данни, при осъществяване на правомощията й;
 • Задължение, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно осигурителния процесуален кодекс, във връзка с водене на счетоводството и предоставяне на информация на данъчните органи, съобразно изискванията на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
 • Задължение, предвидени в Закона за независим финансов одит, при извършване на одит на дружеството;
 • Предоставяне информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, по дела, производства и преписи, по които Дружеството не е страна, съобразно изискванията на приложимите към съответното производство процесуални норми в Гражданския процесуален кодекс, Наказателно-процесуалния кодекс и Закона за съдебната власт.

3.3. Дружеството обработва Ваши лични данни и въз основа на Вашето съгласие, съгласно чл.6 т.1 букви „а” и „б” от Регламент ( EC ) 2016/679, общия регламент за защита на личните данни:

Дружеството използва предоставен с Ваше съгласие адрес на електронна поща за изпращане на електронни фактури, в случай, че сте завили получаването на такива.

4.Категории на получатели на лични данни извън дружеството:

Дружеството не предоставя Ваши лични данни на трети лица, преди да бъдем сигурни, че необходимите организационни и технически мерки за защита на тези данни са приложени на необходимото ниво, така че да се гарантира сигурността.

Предоставените от Вас лични данни няма да се предават и трансферират при никакви обстоятелства в трети страни извън Европейския съюз.

Във връзка с посочените по-горе основания за обработка, Дружеството предоставя лични данни на следните категории получатели:

 • Държавни и общински институции;
 • Управители на етажна собственост;
 • Банки за обслужване на плащания;
 • Наши контрагенти, които извършват услуги по събиране на вземания;
 • Лицензирани Пощенски оператори и куриери;
 • ИТ доставчици на услуги;
 • Одитори;
 • Адвокати;
 • ЧСИ;
 • Застрахователи.

5. Срок за съхранение на данните:

Ние съхраняваме Вашите данни в законно установените срокове, регламентирани в съответните нормативни документи.

 • За счетоводни документи – 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период за които се отнасят.
 • За изходни данни, свързани с разрешение на строеж – до 10 години.
 • За Видеозапис извършван в паричен салон, за обслужване на клиенти на дружеството, 30 дни от създаване на записа;
 • За всички останали, съгласно срокове по номенклатурата на делата, и Инструкция за учрежденски архив, съгласувана с Държавен архив – Стара Загора;

6. Какви са Вашите права и какъв е редът за упражняването им:

6.1. Право на достъп:

Вие имате право да поискате от нас:

 • информация за това дали отнасящите се до Вас лични данни се обработват;
 • информация за целите на това обработване, за категорията лични данни и за получателите или категорията получатели, на които данните се разкриват;
 • предвидения срок, за който се съхраняват личните Ви данни;
 • информация за правото Ви на жалба до надзорен орган;
 • информация дали Вашите данни са обект на автоматизирано обработване.

6.2. Право да оттеглите съгласието си:

Вие имате право, в случая, когато личните Ви данни се обработват въз основа на Вашето съгласие по т.3.3 от настоящия документ, да оттеглите съгласието си по всяко време, като това оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието Ви, преди то да бъде оттеглено.

6.3. Право на корекция и право на изтриване:

а) Вие имате право, в случай че оттеглите вашето съгласие по предходната т.6.2. от настоящия документ, или в случай че Вашите лични данни са били обработвани незаконосъобразно или повече не са необходими за целите, за които са били събирани и обработвани, да поискате Вашите лични данни да бъдат заличени без нужното забавяне.

б) Вие имате право, в случай че Вашите лични данни, които обработваме, са непълни и/или грешни, по всяко време да поискате да ги заличим или да ги коригираме.

В горните случаи, Вие имате право да поискате да уведомим третите лица, на които са били разкрити личните Ви данни, за всяко заличаване или коригиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия и ресурси.

6.4. Право на възражение:

При наличие на законово основание за това, Вие имате право по всяко време да възразите срещу обработването на личните Ви данни. В случай, че възражението Ви е основателно, Вашите лични данни няма повече да бъдат обработвани.

6.5. Право на ограничаване на обработването:

Вие може да поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни, в случай че:

 • оспорвате верността на данните, за срок, в който не позволява да проверим точността им;
 • обработването на данните е неправомерно, но Ви не желаете данните Ви да бъдат изтрити, а вместо това изисквате ограничаването на използването им;
 • повече нямаме нужда от тези данни ( за целта, за която са събирани ), но Вие ги изисквате за установяване, упражняване или защитата на правни претенции;
 • сте подали възражение за обработване на данните, в очакване на проверка дали законните ни основания за обработването им имат преимущество пред Вашите интереси;

6.6. Право на преносимост на данните:

Вие имате право да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте ни предоставили в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат.

6.7. Право на жалба:

Ние се стремим да спазваме стриктно действащото законодателство при предоставянето на нашите ВиК услуги. В случай, че имате причина да считате, че е налице някакво нарушение от наша страна, Ви молим да се обърнете към длъжностното лице за защита на данните, чиито контакти са посочени по-горе. Независимо от това, при всяко положение Вие имате право да подадете жалба до националния надзорен орган, пред регулаторен орган в рамките на Европейския съюз.

В случай, че подадете жалба или искане до Дружеството и/или до Длъжностното лице по защита на данните, ние ще разгледаме и ще се произнесем с мотивирано решение в рамките на 14 дни от подаване на Вашата жалба или искане. В случай, че събирането на данни по Вашето искане налага ангажирането на по-сериозни ресурси, този срок може да бъде удължен да 30 дни, за което ще Ви информираме своевременно.

Loading