Документи и формуляри

От тук можете да изтеглите всички клиентски документи и формуляри на В и К ЕООД, Стара Загора

 1. Заявление за откриване на партида
 2. Заявление за промяна/закриване на партида
 3. Заявление за промяна на партида с образуване на нов номер
 1. Заявление за отчитане на етажна собственост
 2. Заявление за временно преустановяване ползването на вик услуги
 3. Споразумение при съсобственост за титуляр на партидата
 4. Споразумителен протокол при съсобственост
 5. Споразумителен протокол за плащане при промяна на собственост
 6. Искане на справка за дължими суми
 7. Декларация – съгласие при отдаване на имот под наем
 8. Заявление за сключване на предварителен договор
 9. Заявление за сключване на окончателен договор
 10. Екологичен паспорт
 11. Заявление за възстановяване на ВиК услуги
 12. Заявление за възстановяване на двойно платени суми
 13. Списък с партидите на абонатите на новопостроена кооперация
 14. Заявка за монтаж на общ водомерен възел
 15. Заявление за разсрочване на плащане
 16. Заявление за СМР
 17. Заявление за временно преустановяване отчитането на водомери
 18. Декларация при отсъстващ съсобственик