Документи и формуляри

От тук можете да изтеглите всички клиентски документи и формуляри на В и К ЕООД Стара Загора

 1. Заявление за откриване на партида
 2. Заявление за промяна/закриване на партида
 3. Заявление за промяна на партида с образуване на нов номер
 4. Заявление за отчитане на етажна собственост
 5. Заявление за временно преустановяване ползването на вик услуги
 6. Споразумение при съсобственост за титуляр на партидата
 7. Споразумителен протокол при съсобственост
 8. Споразумителен протокол за плащане при промяна на собственост
 9. Искане на справка за дължими суми
 10. Декларация – съгласие при отдаване на имот под наем
 11. Заявление за възстановяване на ВиК услуги
 12. Заявление за възстановяване на двойно платени суми
 13. Списък с партидите на абонатите на новопостроена кооперация
 14. Заявка за монтаж на общ водомерен възел
 15. Заявление за разсрочване на плащане
 16. Заявление за временно преустановяване отчитането на водомери
 17. Декларация при отсъстващ съсобственик

 

Документи за строителни и технически услуги:

 1. Съгласуване на скица – Приложение: Заявление №1
 1. Издаване на становище за предоставяне на предварителни изходни данни за изработване на ПУП – Приложение: Заявление №2
 1. Издаване на становище за съгласуване на проект за ПУП – Приложение: Заявление №3
 1. Издаване на становище за предоставяне на изходни данни и условия за присъединяване към ВиК мрежите – Приложение: Заявление №4
 1. Издаване на становище за съгласуване на инвестиционен проект – Приложение: Заявление №5
 1. Издаване на становище за присъединен към В и К мрежата обект – Приложение: Заявление №6
 1. Издаване на становище за готовност на обект за въвеждане в експлоатация – Приложение: Заявление №11
 1. Сключване на договор за присъединяване към водоснабдителната и/или канализационната мрежи – Приложения: Заявление №7Типов договор №7-1 за информация на клиента
 1. Сключване на договор за временно присъединяване към водоснабдителната мрежа – Приложения: Заявление №7Типов договор №7-2 за информация на клиента
 1. Сключване на договор за предоставяне на услугите водоснабдяване, канализация и пречистване – Приложения: Заявление №7Типов договор №7-3 за информация на клиента; Екологичен паспорт
 1. Заявление за осигуряване на условия за временно захранване на строеж /обект/ към водопроводната мрежа – Приложение: Заявление №8
 1. Заявление за осигуряване на условия за прекъсване на временно захранване на строеж /обект/ към водопроводната мрежа – Приложение: Заявление №9
 1. Заявление за осигуряване на условия за изграждане на постоянно захранване на строеж /обект/ към ВиК мрежата – Приложение: Заявление №10
 1. Заявление за спиране на водоподаването за имот /строеж/ по искане на частен инвеститор – Приложение: Заявление №12