Воден инвестиционен проект Стара Загора

КРАТКО ОПИСАНИЕ

Бордът на директорите на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) одобри на 27 юни 2007 г. в Лондон проект за заем на стойност 9 млн. евро за ВиК Стара Загора. Целият проект е на стойност 11,3 млн. евро, като останалите средства са собствено финансиране на ВиК – Стара Загора. Проектът се извършва с подкрепата на МРРБ и Община Стара Загора, за което са подписани Писма за подкрепа от горните две институции.

Кредитът е за реконструкцията на водоснабдителната инфраструктура на гр. Стара Загора – вътрешна водопроводна мрежа, главния довеждащ водопровод „Дунавци” и водоснабдителната система „Ягода”. Разделен е на три фази.

Първата, която се изпълнява в момента, е за реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа и част от водопровод „Дунавци”. Втората и третата фази, които предстоят съответно през 2008 год. и 2009 год., са основно за рехабилитация на водоснабдителната група “Ягода”, както и продължение реконструкцията на вътрешната водопроводна мрежа.

“Водоснабдяване и канализация” ЕООД Стара Загора е водоснабдително дружество, 100 % държавна собственост, опериращо на територията на 12 общини – 11 в Област Стара Загора и Община Тополовград. Град Стара Загора е най-големият на тази територия и съответно в него се подава 40 % от общото количество на цялата добита и доставена питейна вода от Дружеството. Градът се водоснабдява от четири водоизточника – водоснабдителната група “Ягода”, водоизточник “Дунавци”, водоизточникът “Кольо Ганчево” и водоизточник “Беш бунар”.

Общият дебит от водоизточници, осигуряван на входа на града варира от  1100 до 1200 л/сек., в зависимост от сезона.

Проблемите на  водоснабдяването на гр. Стара Загора могат да бъдат обобщени, както следва:

• Физически амортизирани водоснабдителни  мрежи, с висока степен на аварийност и големи загуби. Повечето от тях (88%) са с изтекъл срок на амортизация, тъй като са направени от азбестоциментови и стоманени тръби в периода 1952-1972 год. Дружеството ежегодно изпълнява инвестиционна програма за реконструкция на водоснабдителната мрежа на областния град Стара Загора, но тя е с недостатъчен обем, тъй като средствата за това са изцяло от собствения бюджет. От 15 години градът е на целогодишен нощен воден режим, а за няколко сушави години беше въвеждан и дневен летен режим.
• Необходимост от подобряване управлението на водоснабдителните системи за града

ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТНИ ВЪПРОСИ

Основната цел на финансирането е да се подобри водоснабдяването на град Стара Загора, което ще се постигне с изпълнението на долупосочените инвестиционни проекти.

Конкретни цели на програмата :

• да се намалят физическите водни загуби на питейна вода за гр.Стара Загора под 50 %
• да се оптимизират подаваните за града и разпределяните водни количества
• да се подобри енергийната ефективност на използваните машини и  съоръжения чрез подобряване на техните икономически и технически показатели
• да се премахне нощния воден режим за гр.Стара Загора

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ПРОЕКТО – ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Фаза І включва реконструкцията на част от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Стара Загора и на част от довеждащ водопровод „Дунавци”. Тя е разделена в лотове от 1 до 6.

Лот 1 – Реконструкция на водопроводи в два квартала (кв.„Три чучура – Център” и кв. „Три чучура – Юг”), на водопроводите по три улици („Илинден”, „Марица” и „Стамо Пулев”), на магистрален водопровод от ОШ 4 до НР  “Висока зона” 1 250 m3 и ПС „Под гарата“. Общата дължина на реконструираните водопроводи е 3 050 m. На ПС „Под гарата“ се извършва реконструкция на машинната зала, подмяна на тръбна арматура и подмяна на съществуващите помпи с такива с честотно регулиране.

Лот 2 – Реконструкция на водопроводната мрежа в кв. „Железник – Голям” и кв. „Железник – Малък”. Общата дължина на реконструираните водопроводи е 9 330 m.

Лот 3 – Реконструкция на магистрален водопровод от НР “Голеш-висока зона” 1250 m3 до НР “Голеш-ниска зона” 1250 m3. Общата дължина на реконструираните водопроводи е 3 760 m.

Лот 4 – Реконструкция на магистрални водопроводи в парк “Аязмото” и на водопроводна мрежа в кв.”Гърбачев” – източно от стадион “Берое”. Общата дължина на реконструираните водопроводи е 3 840 m.

Лот 5 – Реконструкция на водопроводната мрежа в кв. „Зора”. Общата дължина на реконструираните водопроводи е 4 000 m.

Лот 6 – Реконструкция на външен довеждащ водопровод от водоизточник „Дунавци” в два участъка – от РШ “Ръжена” км 27598 до силов (напоителен) канал км 33157 в трасе успоредно на съществуващото и от силов канал км 33157 до край на тунел № 1 км 40269 тръба в съществуващата тръба. Общата дължина на реконструираните водопроводи е 12 800 m.

Строителството на проектите включени във фаза І започна през декември 2007 год. и се планира да приключи в края на 2008 год.

Фазата е приключена

Фаза ІІ от проекта включва частична реконструкция и модернизация на водоснабдителната система „Ягода” и реконструкцията на част от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Стара Загора. С реализирането на тези проекти се създава условия за сигурна и надеждна работа  на помпените станции от ВГ „Ягода” – намаляване на аварийните ситуации чрез непрекъснат контрол  и  наблюдение на всички помпени агрегати. Тя е разделена в два лота – 7 и 8.

Лот 7 – Реконструкция и модернизация на помпени станции помпени станции „Ягода ІІ-ри и ІІІ-ти подем”, Реконструкция на външно ел. захранване на БПС /бункер-помпени станции/ в район Ягода.

Лот 8 – Реконструкция на водопровод в кв. „Казански – Запад” и водопроводи по три улици („Отец Паисий”, „Страцин” и „Хан Аспарух”). Общата дължина на реконструираните водопроводи е 2 100 m.

Фазата е приключена

Фаза ІІІ от проекта включва реконструкция на 1.6 км. главен водопровод в град Стара Загора, изграждане на ел. подстанция „Ягода” и доставка на различни видове помпи. Тя е разделена на 3 лота, като към настоящият момент е реализиран Лот 10.

Лот 9 – Изграждане на ел. подстанция “Ягода”

Лот 10 – Реконструкция на главен водопровод по ул. “Христо Ботев”, град Стара Загора

Лот 11 – Доставка на помпи за ПС “Ягода” ІІ и ІІІ, потопяемио помпи за БПС и хидрофорни системи за многоетажните сгради в град Стара Загора

Обобщение по въпросите на околната среда /Environmental Review Summary/